Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/34

Halaman ini tervalidasi

— 27 —

kippen lapjes.) Ajam 1 die potong-potong, die bikin lapis en die gosokie sama garem en meritja, abis die taroekie beschuit aloos. Kalook soedah, die goreng sampe koening, lantas die taroekie sousnja.

Sousnja die bikin beginie: boeah tamaté 6 die masak; bawang merah radjangan of tjientjangan 2 sendok makan, die goreng; abis die tjampoor sama tamaté tadie, anggoor assem 1 glas besar, boeljon en tepoong sedikit.

87. Stoof ham sama frekedel. (Gestoofde ham met frikadelletjes) Ham mateng 1 piring makan, die tjientjang, aloos; dagingnja ajam 1, djoega die tjientjang aloos, abis die rames sama garem 2 sendok thee, meritja 1 sendok thee, pala 1 sendok thee, merahnja telor 1, poetih en merahnja telor 1, mentega sedikit; lantas die bikin frekedel ketjil-ketjil en die masookken dalem beschuit aloos.

Kolook soedah, inie frekedel die ambil separo, die tarook bassie kasar; atasnja die taroekie ham tjientjangan en lantas inie die toetoepie sama frekedel lagie. Sasoedahnja die bakar pake pan taart, apie die atas en die bawah. Kalook maoe die tarook die medja, die sirammie anggoor merah ½ gelas besar en aer sedikit.

88. Stoof aloor. (Gestoofde aloor) (zeegewas.) Aloornja die tjoetjie betool-betool, abis die masak sama aer njang banjak. Kalook soedah, die toos die irig-irig, lantas die stoof sama kaldoe, merahnja telor 5 (die keplok lebih doeloe) en mentega.

89. Stoof kool sama sosijs. (Gestoofde kool met saucijs.) Kool poetih 1, die masak sampe mateng; abis die belah 4, lantas die tarook die basie kasar. Sasoedahnja, die tambahie mentega en boeljon; abis die taroekie beschuit aloos en pinggirnja die taroekie sosijs, njang soedah die masak. Kapan soedah, die stoof, pake apie die atas en die bawah.

90. Makanan enak darie boeroeng dara moeda. (Om een leekkere schotel van jonge duiven te maken.) Boeroong dara 6, die bikin bresih sekalie, lantas die gosokie sama garem en meritja. Roti die rendem sama aer en soesoe 3 potong, die tjampoor sama kismis, kaijoemanis 1 sendok thee, en merahnja telor 2; die masookken dalemnja boeroong da-