Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/35

Halaman ini tervalidasi

— 28 —

ra tadie. Abis boeroongnja die goreng sama mentega, sampe stengah mateng.

Selei boeah framboos 1 sendok makan, die tjampoor sama anggoor assem 1 gelas besar, lantas die masak sebentar; abis boeroong dara tadie, die tarook die basie kasar. Sasoedahnja, die taroekie sous framboos tadie; lantas die bakar, pake apie die bawah en die atas.

91. Majonèse. (Maijonaise) Merah telor mentah 5, die keplok njang baik, abis die tjampoor sama tjoeka 6 sendok makan, en garem 2 sendok thee, lantas die masak pelan-pelan en djangan brenti die oedek. Merahnja telor mateng 4, die tambahie mostert 2 sendok thee, en minjak slada 3 sendok makan, die adook njang baik; abis die tjampoorken sama sous tadie en sama agar-agar masak ¾ gelas besar. Kalook soedah, frekedel ketjil-ketjil die goreng sama mentega, (sampe koening,) sama dagingnja kepiting en ikan kakap mateng, of salem, sama oedang; abis gorengan inie, die tarook die basie kasar of vorm; lantas die taroekie augurkies potong-potongan, abis die toetoepie sama sousnja, sampe basie of vormnja penoeh. Makanan inie, die makan dingin.

92. Majonèse lain roepa. (Maijonaise op eene andere manier klaar gemaakt.) Sedia frekedel ketjil-ketjil, sama radjangan augurkies, kepiting mateng, ikan kakap of salem. Bikin boeljon njang keras, abis die masak sama minjak slada 3 sendok besar, tjoeka 6 sendok besar, meritja en garem sarasanja, agar-agar mateng 1 gelas besar en mostert 3 sendok, voor boeljon 3 gelas besar. Ikan frekedel sama radjangan augurkies, die toto njang bagoos dalem vorm, abis die sirammie sous tadie; lantas die dinginken. Kalook soedah dingin, die kloearken darie vormnja, die tarook die basie en abis die taroekie sous majonèse njang lain (No. 91.)

93. Stoof oedang. (Gestoofde garnalen.) Merahnja telor 3, die keplok sampe kentel; abis die taroekie garem 2 sendok thee, pala 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee, tepoong 1 sendok makan en soesoe 3 mangkok thee. Kalook soedah, die masak sama mentega 1 sendok makan, sampe kentel; tapie djangan brentie adooknja. Kapan soedah ken-