Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/36

Halaman ini tervalidasi

— 29 —

tel, oedangnja die masookken, lantas die kotjlak-kotjlak, abis die masak sebentar. Njang die pake, oedang mateng.

Stoof inie djoega boleh die pake voor isienja roti of warmbol; kalook begitoe mistie die bakar pake pan.

94. Paling à la majonèse. (Paling á la Maijonaise) Palingnja die potong-potong, abis die garemie, lantas die goreng sama mentega. Kalook soedah, palingnja die angkat en die dinginken; abis die taroekie sous, kaija beginie bikinnja. Merahnja telor mateng 4, die oenjet sama merahnja telor mentah 1, tjientjangan piterselie, mostert 2 sendok makan, meritja 1 sendok, garem 2 sendok, minjak slada 3 sendok makan en tjoeka 5 sendok. Kalook soedah die adook betool-betool, lantas die siramken paling tadie.

95. Ajam sama sous rozijn en amandel. (Hoen met rozijnen en amandelen) Aijam 1 die belah 4, abis die masak sama aer en garem. Mentega 1 sendok makan die goreng sampe koening, abis die tambahie boeljonnja ajam tadie en die taroekie annggoor merah 1 gelas besar sama potongan djerook nipis sekira-kira; lantas die masak. Kalook soedah, sous inie die saring pake irig-irig; abis die masak lagie sama aijamnja, en die taroekie tjengkeh boelet 9 bidjie, kaijoemanis 1 potong ketjil, toemboekan koelit djerook (poejer) 1 sendok thee, rozijn, djangan pake bidjinja 1 sendok makan, amandel njang soedah die koepas 2 sendok makan, goela en garem sedikit. Sasoedahnja die masak lagie sampe sousnja boeket.

96. Stoof makaronie. (Gestoofde macaroni) Makaronie 1 ons, die masak sama aer medidie; kalook soedah stengah mateng, die angkat abis die tarook die aer dingin, die tjoetjie; lanats die masak lagie sampe mateng; abis die angkat lagie, die tarook die aer dingin lagie en lantas die toos die irig-irig. Kalook soedah, soesoe ¾ botol, die masak sama makaroninja, en die taroekie kembang pala 5 daon, mentega 1 sendok makan, potongan kedjoe 1 piring en merahnja telor 4. (Telornja die keplok njang baik lebih doeloe) Pengabiessannja, die taroekie beschuit aloos, lantas die bakar sepertie taart.

97. Rolade daging pedèt sapie sama selei. (Kalfs rollade met gelei.) Dagingnja 4 potong, die poekool sampe lembek