Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/38

Halaman ini tervalidasi

— 31 —

soedah ketoetoop, lantas die masookken dalem beschuit aloos. Pengabiessan die tjeloopken dalem keplokkan telor 4, abis die goreng sama mentega.

101. Kroket kentang. (Aardappelen croquets.) Kentang mateng die oenjet sampe aloos, sama garem, telor, mentega 1 sendok makan, soesoe sakira-kira en pala. Kalook soedah, die masookken dalem beschuit aloos, lantas die goreng sama mentega.

102. Duivel aijam. (Duivel van konde kapoen.) Aijam dingin 1, die potong-potong. Bawang merah radjangan 1 piring, radjangan bawang poetih sedikit en lombok iris-irissan 3 sendok makan, die goreng sama mentega sampe koening. Kalook soedah, aijamnja die masookken, en die taroekie anggoor madera 1 gelas besar, tjoeka ¼ gelas besar, mostert 1 sendok makan en ketjapnja sedikit.

103. Dadar tjara blanda (Eijer struijf.) Telor 7 die petjah, abis die keplok, merahnja sendiri en poetihnja sendiri; kalook soedah, die tjampoor djadie satoe. Mentega sekira-kira, die masak sampe medidie. Kalook soedah medidie, telor tadie die taroekie garem 2 sendok thee, meritja 1 sendok thee, lantas die tjemploongken dalem mentega medidie itoe. Pannja njang die kerdja masak, mistie die toetoop en die tarookie apie atasnja.

104. Aijam die isie amandel en lidah. (Gevulde kapoen met amandelen en tong) Aijamnja, kebirie njang gemook, die tjaboettie toelang-toelangnja. Isienja: lidah asin mateng, die tjientjang njang aloos; rempelo, djantoong en atinja kebirie djoega die tjientjang aloos; ham tientjangan aloos 2 sendok besar, kenarie tjientjangan 2 sendok besar, tjientjangan amandel 2 sendok besar, rozijn zonder bidjie 2 sendok besar, meritja aloos 2 sendok makan, tjengkeh 1 sendok thee, pala 2 sendok thee, garem 4 sendok thee, kaijoe manis 2 sendok thee, mentega 2 sendok makan, kepala soesoe ½ mangkok thee en roti njang soedah die rendem soesoe 3 potong, die rames sama merahnja telor 11, en telor 1 merah poetihnja; abis die bikin isie aijam kebirie tadie. Kalook soedah, aijamnja die mendjait; abis die tarook die mangkok besar, lantas die koekoos, sama mangkoknja, 2