Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/42

Halaman ini tervalidasi

35

njang aloos. Roti ½, die boeang korsnja, lantas die rendem sama soesoe aer; kolook soedah, die tjampoerie telor 2, meritja 1 sendok thee, kembang pala ½ sendok thee, en garem sarasanja; lantas die adook njang baik en die rames sama daging tjientjangan tadie. Pengabissanja, ferkedel inie die taroek die bassie besar en die taroekie gemoek babie, mentega en aer; lantas die stoof, dengen apie die bawah en die atas, sampe mateng, ed die sieramie sebentar sebentar sama sousnja .

118. Stoof paling. (Gestoofde paling.) Paling 15, kalook soedah bersih, die potong-potong; lantas die masak die wadja sama aer 2 gelas besar. Kalook ikannja soedah stengah mateng, die boeang aernja separo; lantas die tambahie mentega 1 sendok makan, garem 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee, pala ½ sendok thee, kembang pala djoega ½ sendok thee, en beschuit aloos 1 sendok besar. Abis die stoof, sampe mateng ikannja en boeket sousnja. Kalook maoe, djoega bole pake aer djerook sedikit.

119. Stoof djamboe bidjie (Gestoofde djamboe bidjie.) Djamboe 10 die koepassie, abis die belah 4, lantas die boewang bidjinja. Kalook soedah, die masak sama aer, en kapan soedah, die boeang aernja. Abis die taroekie anggoor merah 1 gelas besar, goela 2 sendok makan, kaijoe manis 1 potong en arreroet 1 sendok thee, lantas die stoof, sampe boeket sousnja.

120. Rolpens Babatnja sapie of kerbo, die rendem sama aer kapoor 1 malem. Lain pagienja, moelai sedia daging sapie en daging babie, sama banjaknja. Daging ini die tjientjang, en gemooknja die potong-patong pesagie; lantas die tjampoor garem, meritja, pala en tjengkeh.

Babat tadie die bikin kantong, lantas die isie sama daging tjientjangan inie; abis kalook soedah die têtêl baik en penooh betool, lantas die mendjait. Kapan soedah, die masak 4 djam lamanja; abis die angkat en die plèpèt sama papan 2, sampe dingin.

Tjoekaknja soedah moestie die masak en soedah mistie flesnja die isie lebih doeloe stengah penooh, sama aer bekas masak rolpensnja.