Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/43

Halaman ini tervalidasi

36


Kapan rolpensnja soedah die masookken die fles, njang terisie tjoeka tadie, lantas die taroekie gemook masakan sampe penooh flesnja; abis die toetoop njang rapet sekalie.

121. Zwart zuur. Bèbèknja die potong pagie; abis die potong ketjil-ketjil, die gosokie sama garem en meritja, lantas die rendem sama tjoeka. Tengarienja, daging inie die masak sama tjoekanja, sampe mateng betool en lembèk; abis die stoof, sama anggoor, gorengan bawang, mentega, dan darahnja bèbèk itoe en goela 1 sendok thee. Kalook koerang assemnja, die tambahie tjoeka lagie. Sousnja mistie boeket.

122. Isienja kalkoen. (Vulsel voor een klkoen) Tjientjangan daging babie, die tjampoor sama tjientjangan ham sedikit, truffel die belah ampat, radjangan augurkies, tjientjangan piterselie, meritja, garem, pala sakira-kira, en merahnja telor 2 of 3; abis die goreng stengah mateng, sama aer en mentega; lantas die isie dalem kalkoen.

123. Pastri aijam. (Kippen pastei.) Aijam 1 die potong-potong; dagingnja die ambil sedikit voor bikin frekedel ketjil-ketjil; frekedelnja die goreng sama mentega; abis aijamnja die goreng; lantas mistie goreng bawang radjangan en sosijs ketjil 12. Kalook soedah, basie besar die gosokie mentega, abis die taroekie salapis frekedel, satoe lapis sosijs en 1 lapis aijam goreng. Lantas die taroekie laksa rendeman, djamoor koeping tikoos en bawang; abis die sieramie boeljon, ketjap, meritja, aer djerook en mentega; en die masak pake apie die atas en die bawah. Kalook maoe die tarook die medja, die garneer sama potongan telor mateng 1.

124. Zult of atjar kepala babie (Zult.) Kepala babie, die masak sampe mateng; dagingnja die ambil semoea, abis die tjientjang, lantas die boembonnie garem, meritja, pala en tjengkeh. Sasoedahnja, die tambahie tjoeka, lantas die masak sabentar, sampe panas betool; abis die tarook mangkok. Pengabiessannja, kalook soedah tarook die mangkok, lantas die toewangie tjoeka, sampe penooh mangkoknja. Djangan tida.

125. Kakap. Ikannja die potong-potong, abis die rendem