Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/51

Halaman ini tervalidasi

— 44 —

thee en telor; lantas die rames njang betool, abis die bikin frekedel ketjil-ketjil. Sasoedahnja frekedel inie die masookken dalem tepoong, abis dalem poetihnja telor; lantas die goreng sama mentega sampe koeping. Kalook die angkat, die ketjerie aer djerook doeloe.

149. Karé ikan. (Kerrie van visch.) Ketoembar 5 sendok thee en djienten poetih 3 sendok, die goereng kering. Lombok 10, koentjie pandjang sadjarie 6 potong, djae 3 potong, laos 5 potong, bawang poetih 3 sioong; die oelek njang aloos; abis die tjampoor sama gorengan ketoembar djienten tadie. Ikan kakap sepotong, die potong-potong, abis die gosokie garem en meritja ; lantas die tjeloopken dalem tepoong en die goreng sampe koening. Kalook ikannja soedah mateng, die angkat, en lantas radjangan bawang merah 5 sendok die goreng sama mentega. Kalook soedah, bawang inie die tjampoor sama boemboe tadie, en die goreng sebentar. Sasoedabuja, ikan sama boemboenja die masak sama santennja klapa 1 , seré 2 potong, garem en aernja trassie bakar, sama aernja djerook sambel 4 en koelitnja djerook itoe 1.

150. Babi taotjo. (Varkens vleesch met trotjo.) Bawang poetih rega 3 doeit, djae djoega sabegitoe, die toembook aloos; abis die masak sama daging babie potongan en ketjap sakira-kira. Kalook ketjapnja baik, bole die tambahie aer. Dagingnja die potong - potong doeloe, abis die goreng sama gemook of mentega; baroe die tjampoorken.

151. Petjel. Santen 1 mangkok besar die masak, abis die tjampoerie sambel badjak. Daging sapie ½ pond, die masak, abis die soewir-soewir njang aloos; lantas die goreng sama mentega sampe koening. Kalook soedah, die tjampoor sama santen boemboe tadie.

152. Aijam anem Padang Seré pandjang sadjarie, koenjit djoega sabegitoe, ketoembar 1 sendok thee, djienten poetih 1 sendok thee, mertitja ½ sendok thee, tjengkeh 3 bidjie, kemirie 10, bawang poetih ketjil 3, laos sepotong ketjil, kentjoer en koentjie djoega sabegitoe, tjabe 1. Inie boemboe die goreng, lantas die gelek sama bawang radjangan 2 sendok besar en daon djerook poeroet 1 lembar sama trassie die bahar sepotong.