Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/53

Halaman ini tervalidasi

— 46 —

masookken, abis die taroekie daon salam en die masak sampe mateng. Masaknja santen, djangan sampe petjah.

155 Karé laksa. (Laksa kerrie.) Kalook bikin karé inie pake daging aijam , boemboenja sama djoega karé No. 154. Aijamnja, kalook soedah die masak, die potong -potong, abis boemboenja die masookken dalem santen medidie. Kalook soedah die masak sebentar, baroe aijam dengen boeljonnja die masookken , abis die masak teroos sampe mateng semoea.

156. Laksa palembang. (Laksa palembang) Beras 1 kattie die rendem 1 arie 1 malem , lantas die toembook djadi tepoong, abis die tjampoerie aer, sampe djadie boeboor kentel. Boeboor inie die boengkoos sama servet, lantas die gantoong, soepaija kloear aernja.

Masak aer, kalook soedah medidie, irig -irig die lambarie daon pisang, abis die taroekie boeboor tadie. Kalook soedah, irig -irig dengen isinja die masak lagie sama aer medidie, lantas die angkat. Sasoedahnja beslag tadie die oenjet sampe aloos, lantas die tjampoerie aer panas sedikit soepaija entjer sedikit. Pengabiessan , die kassie roepa of wernanja, lantas die masak sampe mateng, abis die tarook aer dingin. Kalook soedah djadie laksa, die makan sama karé 2 roepa tadie.

157 Sambel ikan kering (Sambel van gedroogde gezou ten visch) Bawang merah die radjang 2 sendok, radjangan lombok 1 sendok, die bikin aloos; abis die goreng sama minjak klapa. Ikan kering die toembook aloos, lantas die tjampoor sama gorengan tadie, abis die taroekie santennja klapa ½, aer assem en aer djerook sedikit; lantas die goreng sampe asat.

158. Sambel goreng kering (Drooge sambel goreng ) Minjak goerih 1 mangkok thee, bawang poetih 1 sendok, bawang merah 4 sendok, lombok 3 sendok, seré 1 sendok, laos 1 sendok thee, (samoea radjangan) kemiri 5 bidji (die bakar en die oelek) die goreng sama aer trassie sedikit, aer assem sedikit, garem, santen, goela djawa 1 potong ketjil, daon salam 1 , daon djerook poeroot 1 en oedang oelekan 1 mangkok thee, aie goreng sampe kering sakira-kira.