Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/6

Halaman ini tervalidasi

VOORBERICHT.


Aan alle kookboeken, — de overigens geheel volmaakte niet uitgezonderd, kleeft het gebrek voor Indie, dat ze niet geschreven zijn in eene voor de Indische keukenprincessen begrijpelijke taal.

Menige huisvrouw zal, meer dan een enkele keer, haar kookboek verdrietig hebben ter zijde geworpen, omdat het haar onmogelijk of ondoenlijk was, hare kokkie, het recept van den door haar verlangden schotel uit te leggen of te verklaren.

Vooral zy, die de Inlandsche taal niet of niet genoeg machtig is, ondervindt dit ongerief ten zeerste.

Ten einde daarin eenigszins te voorzien, heeft de ondergeteeken de eene Maleische bewerking doen vervaardigen van het bekende Oost-Indisch Kookboek.

Geschreven in de taal, zooals ze gesproken en begrepen wordt door de Indische keukenprincessen, twijfelt hij er niet aan, of menigeen zal, met het boekste in de hand, worden geholpen uit een verlegenheid, welke behalve verdriet, ook nuttelooze uitgaven na zich sleept.

Niemand toch zal zich aan een mislukte schotel willen wagen!

Het boekje- voorzien van een volledig en dubbel alphabetische register, dat met één oogopslag den verlangden schotel aanwijst, wordt de wereld ingezonden, met de hoop dat het aan het voorgestelde doel zal eantwoorden, en dat door een ruim debiet, ondergeteekende spoedig in de gelegenheid worde gesteld zich voor een tweede druk gereed te houden.

De Uitgever,

DJOKJA, April 1870.

H. BUNING.

De tweede, derde en vierde druk, die reeds zoo spoedig noodig waren, zijn met eenige nieuwe of gewijzigde recepten verrijkt.

De Uitgever,

DJOKJA, September 1893

H. BUNING.