Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/63

Halaman ini tervalidasi

56

Korsnja njang die bikin, tepoong 1 pond, die rames sama telor 4, mentega 2 sendok makan en aer sedikit. Kalook soedah, die giling sampe tipis en die potong-potong boender; lantas satoe-satoenja die taroekie isie tadie, abis die toetoop en die goreng sama minjak goerih, en mentega sedikit.

193. Petjel Aijam. Aijam 1 die panggang; kalook soedah mateng, dagingnja die soewir soewirie. Bawang merah 9, trassie bakar 1 sendok thee, garem kasar 2 sendok thee, kentjoor 1 potong ketjil, kemirie bakar 5, die giling aloos; lantas die tjampoerie santen en aer djerook; abis daging soewiran tadie die masookken.

194. Lodèh. Saijoerannja, die potong-potong doeloe, abis die tjoetjie njang bresih, en sedia aer die kwalie. Kalook aer inie, die masak soedah medidie, lantas saijoerannja die masookken: en kapan saijoerannja soedah mateng, lantas die tarook boemboenja.

Boemboenja: radjangan bawang merah 3 sendok makan, kemirie mentah 5, bawang poetih 2 sendok thee, radjangan laos 1 sendok thee, radjangan lombok merah 2 sendok makan, trassie mentah 2 sendok thee, garem 2 sendok thee en ketoembar 1 sendok sedeng, die toembook aloos. Boemboenja inie, die tambahie lombok idjo 20 en santen kanil klapa 1, abis saijoerannja sama daon salam, die masookken; lantas die masak, abis die tambahie teempé potongan, en die adook njang baik, djangan sampe petjah santennja.

Aernja bekas masak saijoeran itoe, djangan die pake, moestie die boeang.

195. Saijoor gado-gado. Saijoerannja roepa-roepa (boongmoeda, katjang pandjang, ketjipir, kool) die potong-potong ½ djarie pandjangnja; lantas die masak sama garem sedikit. Aernja voor masak moestie medidie betool. Kalook soedah, saijoerannja die atoor die basie, abis sambelnja die taroekie.

Sambelnja: bawang merah 10, bawang poetie 2 sioong, kentjoor 1 potong ketjil, lombok 4, trassie bakar 1 sendok thee, garem 2 sendok thee, die oelek, abis die goreng sama minjak klapa 1 sendok thee, sampe koening. Kalook soedah, die tambahie santennja klapa 1, lantas die masak.