Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/64

Halaman ini tervalidasi

57

196. Saijoor meneer. Boong mentah 1 piring, die radjang, lantas die masak sampe ilang paitnja. Kalook soedah, die masak lagie lain kwalie sama djagoong moeda, en lombok idjo die belah doewa. Lantas die taroekie boemboenja, abis die tambahie daon bajem.

Boemboenja: trassie mentah 1 sendok thee, die giling sama garem 2 sendok, bawang 1 sendok makan, kemirie mentah 4, temoe koentjie 1 potong en rendeman beras mentah 1 sendok.

197. Karé laksa. Dodo mentoknja aijam gemook, die tjientjang, abis die tjampoerie ketoembar 1 sendok thee, djienten 1 sendok thee, meritja aloos 1 sendok thee, garem 1 sendok thee en telor 2; lantas die rames sama dagingnja en die bikin frekedel ketjil-ketjil. Kalook soedah die goreng sama minjak klapa, sampe koening.

Ketoembar en djientennja die goreng kering lebih doeloe, abis die giling sampe aloos. Lebihannja daging die masak sama aer, sampe mateng. Meritja ½ sendok thee, ketoembar 2 sendok thee, djienten poetih 2 sendok thee, radjangan bawang merah 2 sendok makan, bawang poetih 5 sioong, kemirie 6, koenjit potong ketjil, laos 1 potong ketjil, die toembook sampe aloos; abis die goreng sama mentega 1 sendok makan. Trassie sepotong die bakar, abis die rames sama aer sedikit; lantas aer inie en santennja klapa 1 die tjampoor sama boemboe tadie.

Kalook soedah, dagingoja aijam tadie njang beloom die pake, die soewir-soewir; lantas kaldoenja en daging inie sama frekedelnja, die masookken, die tjampoor sama santen boemboe tadie; abis die taroekie garem 2 sendok thee, kembang pala sepotong, seré sepotong, daon djerook poeroet 2 lembar en laksa, njang soedah die rendem.

Sasoedahnja, die masak sampe mateng, lantas die ketjerie aer djerook sarasanja.

Telor die bikin dadar njang tipis, lantas die iris-iris; telor die masak, abis die belah 4; oedang die goreng, (zonder koelitnja; daon bawang en piterselie die radjang.) Kalook soedah, satoe voor satoe die tarook ati-atie dalem of atasnja karé inie; lantas die angkat.

198. Saljoor gado-gado. Boong, ketjipir moeda, kool, katjang pandjang, kembang toerie, boros koentjie, lobok, daon

8*