Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/68

Halaman ini tervalidasi

61

Santennja klapa njang soedah die peres sekalie, die masak; lantas die masoekie boong mateng, ketimoen, teempé, katjang pandjang, boontjis en oedang mentah. Abis die tjampoerie boemboe tadie en die taroekie santen; lantas die masak sampe kloear minjaknja, abis saijoerannja die masookken dengen lebihannja santen. Kalook soedah, die masak lagie, abis die taroekie kroepook goreng.

211 .Saté toesook balie.Bawang merah 12, kemirie 4, laos, seré, koenjit, pandjangoja sadjarie, djaé sedikit, bawang poetih 1 potong, ketoembar 2 sendok thee, djienten poetih 1 sendok thee, radjangan lombok 2, garem 2 sendok thee, trassie 1 potong, asem 1 potong, en daon djerook 2 of 3 lembar, die giling aloos; abis die rames sama potongan daging sapie 1 pond of sama daging aijam, njang soedah die rendem sama santennja klapa 1; lantas die soedjennie en die bakar. Kalook bakar, tempo-tempo die sirammie minjak klapa.

212. Boendoe- Boendoe. Aijam 1 , die potong-potong ketjil, abis die masak sama aer sedikit, assem 1 sendok makan, garem kasar ½ sendok makan, seré pandjang sadjarie 3 potong en radjangan laos Kalook masak, aernja soedah medidie, lantas boemboenja die angkat en aijamnja die goreng sama minjak klapa; abis die tjampoerie meritja 2 sendok thee en santennja klapa 1. Sasoedahnja, aijam inie die masak sama santennja, sampe koeahnja kering.

213. Bèbèk keras. Bèbèknja njang gemook, lantas die isie sama tjientjangan rempelo atinja , meritja 1 sendok thee, pala 1 sendok thee, ketjap 1 sendok makan, aer sedikit en mentega 1 sendok makan. Kalook soedah bèbèknja die mendjait, mana njang teboeka, abis die panggang pake spit. Apinja die blakangnja bèbèk abis bèbèknja die kepjokie sama sous mentega melélé, die tjampoerie ketjap 1 sendok en aer djerook

Die bawahnja bèbèk die taroekie basie kasar, voor tadahie sousnja njang melélé.

214. Piendang kloewek. Aijam 1 of daging sapie atawa kerbo 1 pond, die potong- potong, abis die masak sama aer sedikit en garem, sampe dapet boeljon nja njang keras. Bawang merah radjangan 4 sendok makan, bawang poetih 10