Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/69

Halaman ini tervalidasi

62

sioong, koenjit pandjang sadjarie 2 potong, laos iriessan 10 potong, lombok 10 die radjang, die goreng sama minjak klapa 2 sendok makan, sampé koening Kalook soedah koening, die tambahie aernja assem 1 sendok makan, en trassie mentah 1 sendok thee, sama aer. Sasoedahnja, die tjampoerie aijamnja sama boeljonnja; abis die taroekie kloewek 4 en die masak njang baik. Kalook maoe, djoega bole die taroekie potongan boontjis en daon kool.

215. Sapit. Aijam 1 of daging 1 pond, die masak sama aer en garem, en toelangnja aijan die tjaboettie samoea. Bawang merah 4 sendok makan, bawang poetih 14 sioong, die potong aloos, abis die goreng sama minjak klapa 2 sendok, sampe koening. Kalook soedah, trassie 1 sendok thee, en assem 1 sendok makan, die tjampoor sama aer, lantas die djadiken satoe sama bawangnja. Sasoedahnja, djienten 2 sendok thee, ketoembar 4 sendok thee, meritja 4 sendok thee, garem 1 sendok thee, die toembook aloos, lantas die tjampoor djoega sama bawang tadie. Klapa ½ die parood, abis die goreng kering en die toembook aloos , lantas die tjampoor sama bawang tadie.

Kalook soedah, aijam en kaldoenja, die masak sama santennja klapa ½; die masak sebentar, lantas dagingnja die angkat, abis die tjepittie sama soedjen belahan. Kalook soedah, die panggang, lantas die tarook die basie en die sieramie koeah; koeahnja biar boeket betool.

216. Saté toesook. Daging 1 pond, of dagingnja aijam 1, die potong-potong Bawang merah 2 sendok makan, bawang poetih 8 sioong, kemirie 4, djaé potongan 2 potong, potongan laos 8 potong, lombok 2, koenjit pandjang sadjarie 1, ketoembar 2 sendok thee, djienten 1 sendok thee, garem 2 sendok thee, trassie 1 sendok thee, kentjoor 1 potong ketjil en goela djawa 1 potong ketjil, die toembook aloos, abis die tjampoor sama assem 1 sendok makan, die tjampoor aer doeloe.

Kalook soedah, dagingnja die toembook of die rames betool sama boemboe inie, en lantas die tambahie santennja klapa ¼.

Sasoedahnja, dagingnja die soedjennie en die panggang; sebentar-sebentar die sierammie sama koeah boemboe tadie.