Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/75

Halaman ini tervalidasi

68

Kalook soedah, die tjampoor sama oedang en santen tadie, abis die taroekie tjientjangan daon bawang moeda en die goreng

235. Ketan boemboong. Beras ketan 2 katie die rendem aer 1 harie satoe malem. Kalouk soedah, sedia kwalie tembaga njang tjioot lehernja en bamboe pandjangnja ½ elo. Bamboe inie, die isie sama ketan tadie, tetapie ujangan sampe penooh ; setengah sadja, en kalook aernja die kwalie soedah medidie, bamboenja die masookken dalem kwalie. Kepalanja bamboe itoe biar die loear kwalie en bawahnja die toetoop sama batok njang die bolongie.

Kalook ketan inie die masak begitoe, soedah kloear koekoosnja, lantas bamboenja die toetoop moelootnja. Kalook soedah mateng, die makan sama sambel no. 236 en 237.

236. Sambel boebook. Oedang kering of ébi 1 piring, die toembook aloos. Trasie bakar 1 sendok thee, kentjoor 1 potong ketjil, bawang poetih 5 sioong, lombok 3, daon djerook poeroot 2 lembar, djoega die toembook aloos; abis die tjampoor sama oedang tadie, en die toembook lagie.

237. Sambel katjang beras. Katjang 1 piring die goreng kering, abis die tarook die irig-irig lantas die sierammie aer. Trasie 1 potong. lombok 3, kentjoor 1 potong, daon djerook poeroot 2 lembar en garem 2 sendok thee, die toembook aloos; abis die tjampoor sama katjang tadie en die toembook sampe aloos semoea.

238, Petis oedang. Oedang die tjoetjie njang bersih lantas die masak sama aer panas die dalem koekoessan. Kalook soedah mateng betool, die angkat en die djemoor. Kalook soedah kering, koelitnja oedang itoe die toembook sampe djadie boeboor; abis di masak sama aer bekas masak oedang tadie. Bolenja masak, sampe abis aernja en kliatan petisnja.

239. Karé oedang basah. (Kerrie van versche garnalen ) Oedangnja mentah 1 piring, die koepas; koelit sama kepalanja die toembook, abis die peres aernja.

Bawang merah 3 sendok makan, koenjit 2 potong (pandjang sadjarie,) bawang poetih 7 sioong, ketoembar 2 sendok thee, djienten poetih 1 sendok thee en lombok 10 die giling aloos, lantas die goreng sama ininjak goerih 1 sen-