Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/76

Halaman ini tervalidasi

69

dok makan. Kalook soedah mateng betool, lantas oedang aer oedangnja en santennja klapa 1 die tjampoor sama boemboe tadie ; abis die tambahie aer sasampenja en garem ; lantas die godok lagie.

240. Botok oedang. ( Botok van garnalen ) Kemirie 5, lombok zonder bidjie 2, bawang poetih 4 sioong, bawang merah 3 sendok makan, ketoembar 3 sendok thee, trasie 1 potong, kentjoor 2 potong, klapa , die parood, die toembook aloos abis die giling. Kalook soedah, die tambahie oedangnja 1 piring thee, telor 1 , garem aloos 2 sendok thee en santennja klapa ½; lantas die pientjoekie. Satoe pientjook die taroekie koelit djerdok poeroot sepotong en daon salam sepotong; kalook soedah, die koekoos of die masak pake langseng Kalook tida maoe mientjoekie, mangkok sadja njang die pake.

241. Nasie oelam. Beras 2 katie, en ketan ½ katie die tjampoor; abis die toembook poetih, die tjoetjie en die adang. Aer adang itoe biar medidie betool doeloe, abis baroe masookken berasnja. En lagie die djaga, djangan sampe koekoessannja kena aer; begitoe djoega toetoopnja njang baik,

Kalook nasinja soedah setengah mateng, lantas die tarook die pengaron, abis die sirammie aer soepaija mekar. Sasoedahnja die tjampoerie santen kanil klapa 1, ketoembar 4 sendok thee, en djienten poetih 2 sendok thee. (Ketoembar en djientennja die goreng kering; abis die toembook aloos doeloe.)

Kalook soedah, nasinja die adang lagie sampe mateng, lantas die angkat ; abis die tjampoerie gorengan oedang kering 1 piring thee, gorengan dendeng die radjang aloos 1 piring thee, gorengan bawang radjangan 1 piring thee, en klapa die potong aloos-aloos djoega sabegitoe. Kalook soedah nasinja die tarook die basie en die toetoepie sama dadar die radjang aloos.

242. Soodie voor orang njang baroe beranak. Ketoembar 4 sendok thee, djienten 2 sendok thee, laos 8 iris, bawang poetih 19 sioong, bawang merah 4 sendok makan, meritja 2 sendok thee, en klabet ½ sendok thee, die goreng kering abis die toembook aloos.

Kalook maoe die pake, 1 sendok makan, sampe; abis die