Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/86

Halaman ini tervalidasi

KOEWEEN-KOEWEEH BLANDA.


276. Koeweeh passir. (Zandkoekjes.) Tepoong 1 pond, goela 1 pond, mentega 1 pond, brandewijn ½ gelas, die rames njang baik, abis die tjampoor sama kismis; lantas die tarook die vorm ketjil-ketjil en die bakar dalem oven.

277. Noga. (Nougat.) Goela poetih 1 pond njang kering, die meléléken zonder aer; abis die tjampoor sama radjangan amandel en die oedek dalem pantjie bresih. Kalook soedah, die angkat, abis die toempahkеn atas marmer en die giling tjepet; lantas die kerdja pinggirnja koeweeh en die masookken dalem vorm. (Marmernja en vorm nja die taroekie minjak doeloe.) Kalook soedah dingin, die angkat darie vormnja.

Tepoong 5 ons, goela ½ pond, telor 3 sama poetihnja en aer sedikit, die rames jang baik, abis die giling sampe plat. Kalook soedah, die potong sepotong , boender kaija vorm nja; abis die taroekie pinggir tadie 1, lantas sebelah dalemnja die taroekie goela en potongan koeweeh. Sasoedahnja, die toetoepie sama potongan boender koeweeh tadie, en tengahnja die tarook tulban noga; abis die garneer sama kembang-kembangan goela.

278. Noga. (Nougat.) Amandel 1 pond, goela ½ pond; goelanja die meléléken doeloe, abis die tjampoor sama amandelnja en die adook sampe koening. Kalook soedah, die tambahie mentega. Sasoedabnja, mangkok besar dalemnja die gosokie sama tjampoeran tadie, tapie die bikin tipis sekalie; lantas die kemoerepken en die djemoor. Kalook soedah kering en dingin, mangkoknja die angkat. Noganja nantie ketinggalan.

279. Taart Amandel, (Amandel taart.) Korsnja taart, kaija