Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/87

Halaman ini tervalidasi

— 80 —

njang saben; isinja: metega ½ pond, die poeter sampe poetib, abis die tjampoerie merahnja telor 10, (die masookken satoe voor satoe,) sama kenarie 1 piring, amandel 1 piring, beschuit die toembook 5, kaijoe manis die toembook 1 sendok makan, paroeddan kvelit djerook 2 sendok thee en kismis ketjil 6 sendok makan, sama goeia sarasanja. Kalook maoe, taart inie bole die bikin bagoos. Pinggiruja die sierammie poetih telor sama goela en oedjoong-oedjoongnja die ísie sama selei.

Taartnja, kalook soedah, die bakar tapie djangan sampe gosong.

280. Taurt amandel. (Amandel taart.) Amandel 1 pond, die tjientjang; die tjampoor sama merahnja telor 19, paroeddannja koelit djerook 1, goela poetib aloos ½ poud en aer mawar sedikit. Kalook soedah, poetinja telor njang separo die keplok sampe moentook, abis die tjampoor sama beslag tadie.

281. Taart amandel (Amandel taart.) Telor 8, poetihnja die keplok sendirie; merahuja die tjampoerie goela ½ pond, amandel ¼ pond en kaijoe manis alous 2 sendok thee. Goelanja njang poetih en kering, en amandelnja die toembook aloos, abis die djemoor kering.

Kalook taartnja maoe die bakar, haroe die taroekie poetih telor tadie; en djaga baik djangan pannja kemasoekan angin. En kalook bakar, pake apie die bawah doeloe; kapan soedah rijs, baroe pake apie die atas djoega.

Krosnja die bikin darie tepoong sama mentega, en moestie die bakar doeloe, kalook maoe die taroekie isinja.

282. Taart amandel. (Amandel taart.) Telor 5, merahuja die keplok; goela en amandel masing-masing beratnja sama telor 5; amandeloja die potong aloos. Abis inie perkara 3 die tjampoor sama keplokannja poetih telor 5; lautas die tarook dalem krosnja. Kalook soedah, die woer-woerrie goela en die bakar pake apie die bawah en, die atas.

283. Fuiljetée à la reine. (Petites feuilletées à la reine.) Merahnja telor 6 aie tjampoor sama goela poetik 6 ons, abis die tambahie soesoe 1 botol; lantas die saring irg-irig en die masak, Kalook masak, djangan brentie adook; en lantas die taroekie vanielje, die toembook aloos,