Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/88

Halaman ini tervalidasi

— 81 —

Bikin deeg tipis sekalie, abis die siramie masakan soesoe tadie en sasoedahnja, die gossokie sama poetiehnja telor en die taroekie iris-irissan amandel. Pengabiessannja, die potong-potong, lantas die bakar dalem oven.

284. Schoenlappers taart. Mangga mental 20 die koepas bersich en die potong tipis-tipis; beschuit 12 die toemboek aloos; telor 4, kaijoe manis en goela sarasanja, sama koelit djerook, die tjampoor djadie satoe en die taroekie mentega 1 sendok besar. Kalook koerang kentel, die tambahie beschuit 1. Pannja die gossokie mentega en beschuit aloos; abis taartnja die bakar. Kalook soedah mateng, die dinginken doeloe, abis baroe die angkat.

285. Podding djerook. (Citroen podding.) Telor 15, die keplok njang baik, abis die tjampoerie goela poetih ½ pond, en die tjampoor njang baik. Kalook soedah, poctielinja telor itoe die keplok sampe moentook, abis die djadiken satoe sama njang koening tadie. Kapan maoe die masookken die vorm, die taroekie aer djerook ¾ gelas besar, abis die masak dalem koekoesant. Vormnja die gossokie sama mentega lebieh doeloe.

286. Podding djerook. (Citroen podding.) Merahnja telor 15 of 20, die keplok njang baik, abis die taroekie goela ½ pond en aer djerook 1 gelas anggoor, lantas die adook njang baik. Kalook soedali, die taroekie madera en poetiehnja telor, tapie die keplok sampe moentook doeloe; abis die tarook die vorm podding, lantas die masak ¼ djam. Sousnja, sous madera. Kalook trada poetiehnja telor, bole pake agar-agar 1 mangkok thee, sama soesoe.

287. Podding djerook. (Citroen podding.) Merahnja telor 15 die keplok, abis die tjampoerie mentega ½ mangkok thee, tepoong 1 sendok thee, goela sarasanja, aer 12 gelas besar en poetiehnja telor 15, (die keplok doeloe.) Vormnja die gossokie mentega en die woer-woerie beschuit. Isinja die tarook die panas sebentar, abis die masak ½ djam. Sousnja, sous madera.

289. Broeder amandel. (Amandel broeder.) Telor 12, amandel beratnja sama telor 6, goela beratnja sama telor 6, merahnja telor 12 tadie die keplok doeloe, abis die taroekie

11*