Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/90

Halaman ini tervalidasi

— 83 —

Telor 12 die ambil merahnja, abis die keplok, en lantas die tarook djadie satoe sama tepoong mentega tadie; kalook soedah, die tambahic garem 1 sendok thice, goela 2 sendok makan, kaijoe manis 2 of 3 potong; koelit djerook sedikit (koelit inie die toembook of die parood.) Kapan soedalı die tjampoor betool, die tambahie soesoe masak 1 botol, lantas die keplok lagie, abis die masak dengen apie ketjil sadja, sampe kentel. Djangan brentie adook; kalook tida, petjah soesoenja. Sasoedahnja, die tarook die basie kasar en die dinginken, abis die woer-woerrie goela sedikit en die masak sebentar lagie.

292 Krèm djerook manis. (Creme oranges.) Aernja djerook manis 6, goela sarasanja en merahnja telor 8, die masak djangan brentie adook, sampe kentel. Kalook soedah, die angkat en lantas die taroekie poetiehnja telor 5, tetapie telornja die keplok doeloe sampe moentook.

293. Poffertjes. Mentega 1 pond, tepoong ½ pond, telor 16 en soesoe. Menteganja die keplok doeloe, abis die tarockie telornja, 8 pake poetiehnja en 8 zonder, lantas die adook en die tambahie tepoongnja en pengabiessan soesoenja.

294. Poffertjes. Deegnja rotic satoe die tjampoor sama telor 12, (telornja die keplok doeloe,) mentega melélé 2 mangkok thee en soesoe ½ mangkok thee; abis die keplok njang baik, lantas die rijsken. Kalook soedah, die tarook die paunja en die bakar, pake apie die bawah. Kapan soedah mateng, die woer-woerrie goela sama kaijoc manis.

295. Poffertjes. Merahnja telor 3 die keplok sama brendie 1 gelas pait, abis die adook sama mentega 1 mangkok thee, lantas die tambahie en die adookie pelan-pelan, sama tepoong 3 mangkok thee, soesoe 2 mangkok thee, en aer 2 mangkok thee. Pengabissamja, die tjampoerie pocticinja telor 3, die keplok dueloe sampe moentook.

296. Rumtaart sama amandel. (Rumtaart met amandelen.) Amandeluja, die toembook aloos en die djemoor doeloe 2 ons, goela poetiel aloos 8 ous, telor 12 (poetielnja die moentookken) snipers en sukade (unanisan blanda) die tjampoor, lantas die giles tipis abis die potong boender djadie 4. Kalook soedal die bukar en kalook soedah mateng, die taroekie selei; tapie