Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/91

Halaman ini tervalidasi

— 84 —

seleinja die tjampoerie rum doeloe. Sasoedalnja, die toempangie satoe sama lain, abis bole die garneer sasoekanja.

297. Broeder. Tepoong ¾ pond, die tjampoor sama deeg- nja rotie rega 10 cent, abis die tambahie merahnja telor 20 en poetiehnja telor 2 lantas die keplok njang baik. Kalook soedah, die taroekie mentega ½ pond en soesoe mateng 1 mangkok thee, abis goela 2 of 3 sendok makan; lantas die adook of die poeter njang koeat, abis die toewang die vorm- nja. Sasoedahnja, vormnja die toetoep, biar deegnja rijs, en kalook soedah rijs, sampe koerang 2 djarie penooh vorminja, lantas die bakar. Lebih doeloe apinja njang rodo djaooh, abis pelan-pelan die deketken, en pengabiessannja, djoega pake apie die atas. Vormnja mistie die gosokie mentega doeloe, die gosok njang tebel.

298. Broeder. Decg reganja 25 cent, die tjampoor sama merahnja telor 15, (telor inie die keplok,) abis deegnja die keplok. Kalook soedah tetjampoor betool, die rames sama men- tega melélé 1 mangkok thiee, goela satoe mangkok thee. Vorm- nja die gosokie mentega doeloe, abis beslagnja tadie die masook- ken en die bakar pake apie die bawah. Kapan toetoopnja vorm soedah panas, lantas pake apic die atas.

299. Flensies sama vla (Flensjes met vla.) Merahuja telor 16, tepoong 2 mangkok thee, inentega 3 sendok makan, soesoe 1½ mangkok thee, die tjampoor en die adook ujang baik; abis die bikin pannekoek en die toempangie satoe sama lain. Tengah-tengahuja pannekoek doewa-doewa die tarockie krem vanielje.

300. Flensies (Flensjes.) Telor aijam 6, tepoong 6 sendok makan, die rames njang baik, abis die bikin entjèr sama aer en soesoe, kalook socdali sampe èntjèr die bikin pannekoek, tapie djangan pake pan njang terlaloe besar.

301. Taart beschuit. (Beschuit taart.) Meralınja telor 8, poetielnja 3, die keplok njang baik; abis die tjampoerie mentega 3 sendok makan, en die adook betool. Kalook soedah, die tanbahic goela poctich aloos 1 sendok thee, en 1 sendok thee beschuit die toenbook aloos; lantas die keplok njang