Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/94

Halaman ini tervalidasi

— 87 —

bawah en die atas. Kalook kloear baoenja, baroe mateng.

313. Kaakjes. Aer 12 sendok makan die masak, en kalook soedah medidie, die taroekie mentega 4 sendok besar; abis die masak lagie en die tambahie tepoong 2 mangkok thee. Sasoedahnja die adook njang baik en kalook soedah dingin die tjampoerie pelan-pelan sama telor 8. Telornja die keplok doeloe . Pengabiessannja, die adook lagie, abis die toeangie soesoe 1 botol.

314. Krèm amandel. (Amandel creme.) Telor 6 die ambil merahnja en die keplok njang baik . Soesoe 1 botol, die masak sama vanielje sepotong, en kalook soedah dingin betool die tjampoor sama telor tadie, sama agar-agar njang soedah die masak 2 mangkok thee, en goela sasampenja. Kalook soedah, die masak lagie en die tjampoerie amandel tjientjangan 1 piring. Pengabiessan, die toeang die vorm en die dinginken.

315. Koeweeh aer. (Water koekjes.) Soesoe 1 mangkok thee besar, tepoong en telor djoega sabegitoe, die rames sama mentega 1 sendok besar. Servet die taroekie tepoong, lantas deeg tadie; abis die iket rodo longgar sadja. Kalook soedah, die masookken dalem aer mendidie njang misih die masak. Kapan soedah kentel, die angkat en die kloearken darie servet, abis die rames sama mentega 1 mangkok thee besar, kismis goela en paroeddan koelit djerook. Lantas die bikin koeweeh ketjil-ketjil en die gossokie sama mentega melélé. Sasoedahnja die bakar dalem oven sampe mateng en die taroekie toemboekan goela en kaijoe manis.

316. Taart pasir. (Zandtaart.) Mentega 2 ons, amandel die toembook aloos ½ ons, goela pasir poetieh 13 lood, tepoong 63 lood, paroeddan koelitnja djerook 1 en telor 3, die rames njang baik, abis die giling njang tipis sekalie. Kalook soedah die potong-potong boender, besarnja sapiring thee ketjil, en die taroekie pinggirnja, lantas die bakar dalem oven. Sasoedahnja, kapan soedah mateng, die isie sama manissan roepa-roepa abis die toempangie satoe sama lain en die garneer sama goela.

317. Wafel. (Wafelen.) Merahnja telor 6, poetiehnja 3, mentega en tepoong beratnja telor 6. Telornja die adook doeloe,