Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/95

Halaman ini tervalidasi

— 88 —

abis die tjampoerie sama mentega en tepoongnja, lantas die tambahie soesoe 1 mangkok thee.

318. Wafel sama kaijoe manis. (Kaneel wafelen.) Telor 12, tepoong 1 pond, goela ½ pond, mentega ¼ pond en toemboekan kaijoe manis 4 sendok makan.

319. Wafel sama kaijoe manis. (Kaneel wafelen.) Tepoong 1 pond, mentega ½ pond, goela ½ pond en toemboekan kaijoe manis 2 lood, die tjampoor djadie deeg, abis die bikin boender -boender en die bakar sama vorm oblie.

320. Wafel sama kaijoe manis. (Kaneel wafelen.) Tepoong 2 mangkok, goela 1 mangkok, mentega samaoenja, telor 1, kaijoe manis en djerook poeroot sakira-kira, die rames baik-baik; abis die bikin boender-boender en die bakar vorm koeweeh semprong.

321. Wafel sama kaijoe manis. (Kaneel wafelen.) Tepoong 3 mangkok, mentega melélé 1½ mangkok, goela pasir 2 mangkok , telor 3, aer klapa degan 2 mangkok en kaijoe manisnja njang banjak.

322. Wafel. (Wafelen.) Mentega ½ pond, die adook sampe moentook, abis die tjampoerie telor 1 en mentega 1 sendok makan, lantas di adook lagie. Teroos die tambahie sekalie-kalie sabeginie, sampe telor 6 en tepoong 6 sendok makan abis. Kalook soedah, die toeangie soesoe ½ botol. Kapan wafelnja maoe die bikin krokant, djangan pake terlaloe banjak soesoe, baik die tambahie aer dingin.

323. Roti. (Brood.) Tepoong ½ pond die tjampoeri legen, abis die tarook die panas 3 djam; lantas die tjampoeri tepoong ½ pond en legèn lagie. Kalook soedah, die tarook die panas lagie 3 djam; abis die tjampoerie tepoong ½ pond en legèn , lantas die tarook lagie die panas 3 djam. Sasoedahnja, die tambahie tepoong 2½ pond, telor 8 en legen sasampenja, lantas die bagie-bagie die vormnja; kapan trada vorm die tarook die daon pisang sadja. (Deegnja die kasie roepа pandjang.) Kalook soeda die tarook die vorm of daon pisang, deegnja die rijsken doeloe, abis die bakar die oven.

Vorm of daon pisangnja, die gossokie mentega doeloe