Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/96

Halaman ini tervalidasi

89

en kaloek maoe angkat deegnja, tangan die taroekie tepoong sedikit.

324. Warmbol. (Bollen.) Telor 14 die tjampoor sama deegnja rotie 2, abis, kapan soedah die rames sebentar, die taroekie goela pasir 10 ons, tepoong 2 pond en mentega 1 sendok besar, lantas die rijsken. Tepoong en menteganja die taroekie sedikit-sedikit, djangan sama sekalie.

Kalook soeda rijs, die bagie-bagie bikin bol ketjil-ketjil, abis die tarook die pan, die rijsken barang 2 of 3 djam; lantas die bakar pake apie die bawah doeloe, abis die atas.

Bolnja die gosokie mentega, kalook die masookken die pan.

325. Warmbol manis. (Zoete bollen) Merahnja telor 6, poetiehnja 3, die keplok sama legen 2 sendok besar, sampe moentook; abis die tjampoerie tepoong 1 pond en die rames njang baik. Kalook soedah, die tam bahie legen 5 sendok makan, lantas die rames lagie njang baik, abis die tarook goela pasir 4 sendok makan. Tarooknja goela inie dengen sedikit-sedikit, Sasoedahnja, die rames lagie, abis die tjam poerie mentega 2 sendok makan, lantas die rijsken 4 djam. Pengabiessannja, kalook soedah rijs, die bikin bol ketjil-ketjil, lantas die rijsken lagie 3 djam , abis die bakar de ngen apie die bawah doeloe abis die atas.

326. Warmbol voor bikin beschuit Samarang. (Bollen om Samarangsche beschuit te maken.) Tepoong 2 pond, die tjampoor sama merahnja telor 12 en poetiehnja 6, abis die rames njang baik . Sasoedahnja, die tjampoerie legen ½ botol, abis die rames lagie, en lantas die tambahie mentega 2 sendok makan, en goela kering 3 sendok makan; abis die rijsken 4 djam. Kalook soedah, die bikin bol ketjil-ketjil, die tarook die pan en die rijsken lagie 3 djam; abis die bakar dengen apie die bawah en blakang kwalienja dengen apie die atas.

Pengabiessan die belah doewa, lantas die bakar mateng dalem oven.

327. Podding bitterkoek. (Bitterkoekjes podding.) Rotie satoe, die potong -potong tipis, abis die tarook mentega. Vormnja die gosokie sama mentega en beschuit aloos; lantas die taroekie rotię tadie salapis. Abis atasnja die taroekie bitterkoek salapis; lantas rotie Jagie, abis bitterkoeknja, en

12*