Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/97

Halaman ini tervalidasi

90

die teroosken beginie, sampe vormnja penoeh. Bitterkoeknja die gosokie mentega doeloe.

Kalook vormnja soedah penoeh, die tambahie soesoe sasampenja, en kalook rotie en bitterkoeknja soedah lembek, lantas die masak 1 djam lamanja. Adoenja podding inie sousnja No. 328.

328. Sous vanielje. (Vanielje saus.) Merahnja telor 12, die keplok njang baik, abis die tjam poor sama soesoe 1 botol, goela sasampenja en vanielje sapotong. Lantas die masak, tetapie djangan brentie adooknja, soepa ija djangan petjah.

329. Podding bitterkoek. ( Bitterkoekjes podding.) Beschuit die toembook, njang telaloe aloos; bitterkoek dié rendem satoe voor satoe sama kirswasser.

Soesoe 1 botol, merahnja telor 12, maraskino 2 gelas anggoor en maniessan die potong-potong, die tjampoor djadie satoe en die bikin sous .

Kalook soedah, vormnja die isie sama beschuit tadie salapis, abis sous sedikit, abis bitterkoek, abis maniessannja. Dieisie teroos beginie roepa, sampe vormnja penoeh.

330. Tulband kentang. (Aardappelen tulband.) Kentang mateng 1½ pond die oenjet kalook misie panas; abis goela ¾ pond die tjampoor sama merahnja telor 8 en die poeter njang baik. Kalook soedah, kentangnja die tjampoor sinie, abis die tambahie amandel manis 1 ons, en amandel pait ½ ons, sama paroeddan koelit djerook sedikit. Amandelnja die toembook aloos en die djemoor doeloe.

Kalook samoea inie soedah die adook baik, lantas die tjampoerie moentooknja poetieh telor 8 tadie, abis die toeang die vormnja tulband. Sasoedahnja, die bakar die oven; atawa begitoe sadja ½ djam pake apie die bawah en die atas sedikit. Pannja djangan die boeka doeloe, en sabeloonnja die paké, die gosokie mentega en beschuit aloos,

331. Koeweeh roos. (Rosen gebak.) Tepoong 4 ons, telor 5, brendok 1 sendok makan, en soesoe sedikit, die adook njang baik , abis die toeang die vorm ketjil-ketjil en die bakar. Vormnja die taroekie minjak klapa en mentega doeloe. Koeweeh inie die makan sama goela aloos.

332. Rotie oedang. (Garnalen broodjes.) Soesoe 1 mang-