Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/98

Halaman ini tervalidasi

91

kok thee, anggoor merah ½ gelas besar, tjientjangan pi terselie, pala 1 sendok thee, meritja 1 sendok thee, die tjampoor en die adook njang baik. Kalook soedah, die tambahie mentega 1 sendok makan en tepoong sedikit; biar boeket sousnja. Oedang sasampenja die koepassie, abis die adook sama sous tadie. Rotie die growongie, lantas die gosok sama mentega dalemnja, abis die isie sama sous oedang tadie. Kalook soedah, die bakar pake pan koeweeh.

333. Koeweeh moskovie. (Moscovisch gebak.) Tepoong 1¼ pond, mentega ½ pond, goela poetieh aloos ½ pond, kismis sedikit, snipper sedikit, sukade sedikit, kaijoe manis 2 sendok thee, en merahnja telor 9, die tjampoor njang baik, abis die tambabie moentook poetiehnja telor 9 tadie.

334. Koeweeh moskovie. (Moscovisch gebak.) Goela 1½ pond, die adook sama merahnja telor 12, kaijoe manis en pala sedikit. Poetiebnja telor tadie die bikin moentook, abis die tjampoerie sama boemboe tadie en die adook njang baik.

Kalook soedah, tepoong ½ pond die rames sama mentega 2 pond, en die tjampoor sama kismis ½ pond, snipper ½ pond, sukade 1 ons 2½ lood. Lantas inie die tjampoor sama boemboe njang soedah djadie; en abis die toeangie die vorm ketjil -ketjil, lantas die bakar, pake apie die atas en die bawah.

Vormnja die taroekie mentega doeloe, en die bakar dalem pan koeweeh.

335. Koeweeh schulp. (Schulpen) Tepoong 12 sendok, soesoe 12 sendok en telor 12. Teloornja die bikin moentook doeloe, abis die taroekie tepoong en soesoenja sama mentega; lantas die goreng sama minjak klapa en mentega sedikit. Beslagnja njang èntjèr sadja.

336. Koeweeh madoe. (Honig koek.) Madoe l pond die masak, abis die tjampoerie maniessan djerook manis, kaijoe manis 2 sendok thee, en pala 1 sendok thee, lantas die adook sama goela ½ pond.

Kalook soedah, deeg inie die giling, abis die potong-potong kaija ting-ting en lantas die bakar dalem oven.

337. Makroon. (Macronen.) Goela pasir poetieh 1 pond, de tjampoor sama moentooknja poetieh telor 5, toemboekan