Halaman:Frasa Bahasa Minangkabau.pdf/16

Halaman ini telah diuji baca

DAFTAR ISI

 1. KATA PENGANTAR
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  VII
 2. KATA SAMBUTAN
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  IX
 3. UCAPAN TERIMA KASIH
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  XI
 4. DAFTAR ISI
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  XIII
 5. DAFTAR SINGKATAN DAN TANDA
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  XX
 6. Bab 1 Pendahuluan
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  1
 7. 1.1 Latar Belakang dan Masalah
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  1
 8. 1.1.1 Latar Belakang
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  1
 9. 1.1.2 Masalah
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3
 10. 1.2 Tujuan
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4
 11. 1.3 Kerangka Teori
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4
 12. 1.4 Metode dan Teknik
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6
 13. 1.5 Populasi dan Sampel
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6
 14. Bab 2 Frase Bahasa Minangkabau
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  8
 15. 2.1 Pendahuluan
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  8
 16. 2.2 Frase Verbal
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  8
 17. 2.3 Frase Nominal
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  17
 18. 2.4 Frase Adjektival
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  34
 19. 2.5 Frase Prepositif
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  53
 20. 2.6 Frase Numeral
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  62
 21. 2.7 Frase Adverbial
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  73
 22. Bab 3 Kesimpulan, Hambatan, dan Saran
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  80
 23. 3.1 Kesimpulan
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  80
 24. 3.2 Hambatan
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  80
 25. 3.3 Saran
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  81
 26. DAFTAR PUSTAKA
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

xiii