Halaman:Hari-Ulang Ke-50 Tiong Hoa Hwee Koan Djakarta.pdf/22

Halaman ini telah diuji baca

DE STUDIE DER SINOLOGIE IN INDONESIA.

Door :

Prof. Dr. M. H. van der Valk

(Ketua Sinolo gisch Instituut)


Lange jaren is het de wens der Chinezen in deze gewesten gewcest, dat ci gelegenheid zou worden geschapen voor Ie studie van het Chinces en de sinologicaan de Universiteit. Sedert betrekkelijk korte tijd de mogelijkheid daartoe geopend en over enige maanden zullen de cerste candidaalsexamens worden afgelegd door de cerste groep studenten, allen Chinezen. Onder de jongeren, vooral demeisjes, is er genoeg oprechte en duurzame belangstelling voor deze tak van studie: de Chinese maatschappij heeft tot dusver zich weinig met dit Chinese cultuurcentrum bemoeid.


Toch heeft de sinologie voor dit land cen speciaal grote betekenis, die niet mag worden verwaarloosd. Men mag daarbij zich nict blindstaren op de gevoclswaarde allkkn, die de studie van China en zijn beschaving heeft voor de vele Chinezen in dit land geboren en getogen, en die het verlies van contact met de cigen oorspronkelijke cultuur als een gemis beschouwen. Dit is een sentiment, zuiver en te waarderen, doch dat geen maatstaf zijn kan voor de intrinsieke waarde van de studie der sinologie.


Deze heeft een betekenis gelegen ver boven de gevocIswaarde uit. cen objeclieve waarde, die door te gehele wereld van in wijden wordt erkend. De kennis yan China als cen groot cultuur-gebied der menselijke beschaving is ontzaglijk omvangrij Ali heeft zich in de loop der Jaatste decennia steeds uilgebreid en verrijkt. Op het gebied der historie is onze kennis enorm uitgebreid door de archeologische onderzockingen, die in China hebben plaatsgcvonden. Het bestaan van heel oude, soms niet-Chinese culturen in China, is door despade aan het licht gekomen door opgravingen, die omstrcoks 1931 te Anyang werden uitgevoerd. Doch ook op andere plaatsen in China ziin vele nicuwe dingen aan het licht gekomen, waarvan men vrocger niet had gedroomd. Het is mogeliik gobleken een deel der legendarischo verhalen over de oude geschiedenis van China in cen nicuw licht te bezien en die te herwaarderen.


Ook op het gebicd van de kunst zijn de vorderingen in de wetensechap der laatste jaren zeer groot. Lange jaren is men van weinig gegevens uitgegaan, men heeft de voortbrengselen der kunst te veel op zichzelf, zonder de algemene achtergrond der Chinese cultuur beschouwd. Zeer ver- diept is onze kennis echter, sedert men de Chinese bronnen is gaan bestuderen. Om in de chaos van schone voortbrengselen enige orde te scheppen, hecft men ook vergelijkingsmateriaal bijgebracht uit anlere beschavingen. Het is gebleken, dat,evenmin als op andere terreinen de Chi- nese wercld nimmer z0 afgesloten is geweest als men vroeger wel eens heeft gemeend en dat er verregaande beinvloeding valt aan te wijzen van de beschaving van andere volkeren. Zo is er in de vroege Chinese plastiek onmiskenbare invloed te bespeuren van de kunst in klein formaat der steppe-volkeren, waarvan hicr slechts de hunnen en scythen worden genoemd, en waarvan op verschillende plaatsen in Siberig en Rusland vondsten zijn gedaan.


In onze dagen ook zijn wereldschokkende gebeurtenissen en stormvloeden cr China gegaan. In de vorige ceuw deed zich het verschiinsel voor, dat voor het cerst in de loop van een tweeduizend jaar China meer te vrezen had yan cen buitenlandse druk, die over zee kwam in plaats yan over land. Het gehele systeem der buitenlandse betrekkingen was cvenwel gebaseerd op het onderhouden van cen redelijk, aan de eisen des tijds voldoende verhouding met de volkeren met wie China landgrenzen had, om daarmede het machts-cvenwicht te bewaren. Dit stelde de Chinese diplomatie voor talloze nienwe problemen, die men onder de Mantsjoe-dynastie niet heeft kunnen oplossen. met catastrofale gevolgen daarvan voor China. In dit opzicht is de studie van de geschicdenis der vorige ccuw icts tota anders dan ai het voorafgaande.TH.H.K. - DJAKARTA ====================================================== 21