Halaman:Hari-Ulang Ke-50 Tiong Hoa Hwee Koan Djakarta.pdf/8

Halaman ini telah diuji baca

KONG KOAN DAN SEKOLAH TIONGHOA.

Oleh Kapitein Lie Tj


n Tjoen

(Ketua Kong Koan, Djakarta)


Dalam masjarakat Tionghoa, djuga dimasjarakat Tionghoa di Indonesia, pen- didikan anak-anak sudah seharusnjalah dapat perhatian besar.

Pendidikan ini, jang ada djadi kewa djibannja masing-masing orang-tua akan memberikannja, sebagian besar dilakukan didalam rumah-tangga didalam penghidu- pan sehari-hari. Tetapi djuga sedari dahu- lu-kala pendidikan dalam rumah-rumah sekolah dianggap penting sekali oleh golo- ngan kita.

Pendidikan jang bisa didapatkan di- rumah-sekolah antara lain-lain ada berasal aan pertalian dengan tanah lelu- r diantara seluruh masjarakat Hoakinuw dimanapun djuga ada kuat se- kali. Dan rumah-rumah-sekolah dan guru- gurunja, jang baru datang dari Tiongkok, dianggap tjotjok sekali untuk memper- kuatkan pertalian itu dengan djalan me- ngadjarkan bahasa Tionghoa pada anak- anak muda didalam pendidikan, jang diam- bil tjontohnja dari sekolah-sekolah di Tiongkok.

Djuga dengan begini, sedikit-banjak anak-anak kita dapat djuga dididik ten- tang kebudajaan Tionghoa.

Maka itu dapat dimengerti, kenapa Kong Koan, jaitu Dewan dari Kepala- kepala Bangsa Tionghoa, di Djakarta sc- lalu memperhatikan keadaannja rumah- rumah-sekolah Tionghoa di Djakarta, dan dimana dianggap perlu ambil inisiatip atau tundjang inisiatip-inisiatip partikelir dalam hal ini. -

Sekolah terachir pada sebelumnja muntjul sekolah-sekolah Tiong Hoa Hwee Koan adalah sekolah "Gie Oh” di Petak Sembilan, Djakarta, berdekatan dengan kelenteng Kim Tek Ie. Sekolahan ini pada tahun 1879 diperluaskan oleh Kong Koan dan dapat tundjangan Dewan ini sepenuh- penuhnja.

Pada masa itu peladjaran masih di- berikan dalam bahasa Hokkian sebagai bahasa-pengantar dan sekolah ,Gie Oh”


pada waktu itu ada madju sekali. Lambat-laun dengan adanja aliran-

aliran baru di Tiongkok, jang membawa

Lim baru dalam pendidikan dengan ba-


di Djakarta didalam tahun 1906 diberd kan perkumpulan Tiong Hoa Ilwee Koan, jang dalam tahun itu djuga masuk keda- lam kalangan peladjaran dengan berdiri- kan sekolah Tiong Hoa Hwee Koan jang

pertama. Dengan adanja sekolah Tionghoa modern ini, sekolah kuno seperti adanja


akan sudah bukan Sekolah ,Gie Oh” sementara murid-

sekolah ,Gie Oh”, dira ada ditempatnja pula. ini maka lalu ditutup, muridnja dapat mener an peladjaran di

  1. kolah Tiong Hoa Hwee Koan, jang lalu

dapat tundjangan dari Kong Koan seba- gaimana sekolah Gie Oh” telah dapat tundjangan.

Tundjangan Kong Koan kepada se- kolah Tiong Hoa Hwee Koan ini telah bisa berdjalan terus sampai pada petjahnja Perang Dunia II.

Kini Tiong Hoa Hwee Koan sudah berdiri 50 tahun.

Kita harus bukakan topi kepadanja djasa-djasanja terhadap masjara- Hoakiauw di Indonesia. Djasa-djasa jang besar itu dihalaman-halaman lain dari Buku Peringetan” ini tentu dapat digambarkan dengan terang dan tegas.

Disini kami hanja ingin membantu memudjikan, supaja seterusnja Tiong Hoa Hwce Koan dapat mendjadi subur, kuat dan sempurna sebagaimana sumber- air, kemana banjak orang tudjukan lang- kahnja untuk menghilangkan hausnja.

Ini terlebih pula mesti diharapkan, agar pada maman perubahan jang kita ha- lapkan sekarang ini, Tiong Hoa Hwee Koan seperti djuga selamanja 50 tahun jang lalu, dapat mendjadi laksana pelita jang menerangkan djalan kesebelah depan dalam kalangan pendidikan.

untuk kat

TALI K.- DIAKARTA