Halaman:PDIKM 691-12 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Desember 1927.pdf/3

Halaman ini telah diuji-baca


DECEMBER 1927

No.

-- 12 --

A.G.G.

TAHOEN

VII.

Orgaan oentoek pemadjoekan Onderwijs, bahasa dan bangsa.

REDACTIE:

B. SOETAN KAJO
H. SOETAN IBRAHIM
Di Pajakoemboeh:
DATOE' RADJA BESAR

ADMINISTRATEUR:

SOETAN SARIPADO, Thesaurier
A. G. G. FORT DE KOCK.
Oentoek segala pembajaran.

Medewerkers:

Sjech Mohd. Djamil Djambe — St. Pamoentjak, gep. Hoofdschoolopziener -- Dt. Madjolelo, Districtshoofd -- Dt. Rangkajo Maharadjo, Districtshoofd — Roesad St. Perpatih, Districtshoofd — Dt. Sanggoeno di Radjo, Ahli `adat — Ahmad Saleh, Ind. Arts — St. Kenaikan, Direct Kweeksch: Islamijah —K. Masjhoer, Ond. H. I. S. — M. Abd. Moenit, Inl. Rechtskundige.

Medewerkers:

Sjèch Mohd. Djamil Djambě — St. Pamoentjak, gep. Hoofdschoolopziener — Dt. Madjolelo, Districtshoofd Kl. I — Roesad St. Perpatih, Districtshoofd — Dt. Sanggoeno di Radjo, Ahli 'adat — Ahmad Saleh, Ind. Arts. — St. Kenaĩkan, Direct: Kweeksch: Islamijah — M. Abd. Moenit, Inl. Rechtskundige.


APAKAH SEBAB ORANG MENDJADI HERAN ?:

Djawab: Semoea penglihatan, pendengaran, perasaan, jang beloem pernah dililiat, didengar dan dirasai, tentangan baik barang, baik sifat barang-barang.

A. Seorang anak heran, apa sebab benggolnja jang terletak baik dalam sakoenja, tiba-tiba lenjap waktoe ia hendak membeli panganan.

a. Beggoluja terdjatoeh, waktoe ia bergeloet dengan temannja ditengah djalan.

B. Seorang kampoeng heran, apa sebab ajamnja dimakan moesang tadi malam, sedang bawah roemahnja disesak baik-baik.

b. Dia tiada melihat sesak hampir seboeahtonggak, ada berloebang, sehingga moesang boléh meloeloeskan dirinja masoek kekandang itoe.

C. Seorang schrijver hèran, apa sebab temannja jang sama-sama lama dalam dienst, begitoe lekas dinaikkan .mendjadi menteri Politie.

c. Schrijver itoe tjakap, dan tadjam pikirannja mentjari keterangan da lam perkara kepolitiean.

D. Seorang saudagar héran, apa sebab saudagar Tamin Soetan Maharadja, kajoen barangnja dan lekas djadi kaja, sedang matjam barang jang terdapat dalam tokonja, sama djoega dengan barang orang lain.

d. Saudagar Tamin Soetan Maharadja, pandai mentjari langganan, dia