Halaman:PDIKM 699-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1931.pdf/12

Ada masalah saat menguji baca halaman ini

96

A.G.G.

oedjoengnja pada titik C dan oedjoeng djangka jang lain mengenai satoe titik pada baris A B, oempama pada titik E. Kemoedian diboeat baris dari C ke E. Soedah itoe papan itoe digergadji menoeroet baris C E, laloe terdjadi sikoe2 B C E jang bersoedoet 60', sebagai diterangkan dibawah ini :

Baris B C dioelas pada titik B, sepandjang B C djoega, jaitoe baris. B F, laloe terdapat lagi segi tiga B F E. Kedoea segi tiga itoe seisi seroepa atau seloeas sebangoen, sebab :

∠C B E=∠E B F, sebab kedoeanja soedoet sikoe-sikoe. Baris B C = baris B F, dan baris B E kepoenjaan berdoea. Djadi pada kedoea segi tiga itoe telah sama doea baris dan soedoet jang terapit oleh kedoea baris itoe. Djadi tentoelah kedoea segi tiga itoe seloeas dan sebangoen. Djadi baris C E = baris E F = baris C F, karena C E dan C F sama dengan 2 X baris B C. Djadi segi tiga C E F sama seginja ; tentoe sama poela segala atau ketiga soedoetnja, jaitoe : ∠C=∠F=∠C E F. Djadi masing-masing soedoet itoe besarnja ⅓ X 180° = 60°. Djadi sikoe-sikoe B C E bersoedoet 60°, jaitoe soedoet C.

Akan tetapi soepaja dapat sikoe-sikoe moerid sama besarnja, serta tidak terlampau ketjil dan tidak terlampau besar dan tebalnja poen sama, baiklah kita sendiri moela-moela memboeat tjontohnnja dari kertas jang digoenting seroepa segi tiga C B E, pada gambar jang terloekis diatas. Kalau kita kehendaki pandjang baris B E itoe tetap 2 d M atau 20 c M, haroeslah pandjang C E atau a=23, 1 c M dan baris B C atau a =23,1;c M = 11,55 c M.

Keterangannja : Baris B E diboeat atau dikehendaki 2 d M atau 20 c M. Baris C E dioempamakan a dan B C tentoe ½a. Sipat segi tiga bersikoe-sikoe : B E2= a2 — (½ a)2 = a2 — ¼ a2=.¾ a2.=400 'c M2. v 1600 400 1600 Djadi a2 = 4/3 X 400 c M2 = — c M2. Djadi a = 3 3 V3' 400 c = 1 ,73 c M = 23,1 c M, koerang sedikit benar. 2

Maka dengan pertolongan tjontoh, jaitoe segi tiga kertas sebagai; terseboet diatas, moedahlah toekang kajoe memboeat sikoe - sikoe moerid 60", sebagai kita soekai itoe.

ST. BAHRAM.

M A T A.

Sebeloem goeroe mengadjarkan mata itoe, hendaklah goeroe menggambarkan gambaran mbaran mata dipapan. Kalau dapat goeroe memperlihatkan mata jang dibocat dari pada katja atau tanah lihat, itoe jang sebaik-baiknja. Gambaran jang akan digambarkan adalah seperti dalam kitab `Ilmoe hewan dan manoesia, terkarang oleh goeroe - goeroe sekolah Normal dil Lawang, halaman 136.