Halaman:PDIKM 699-05 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Mei 1931.pdf/9

Ada masalah saat menguji baca halaman ini

A.G.G.

93


boehoerkan oedjoengnja. Sesoedah itoe disangkoetkan pada tanda di A dan dibahagian lain diletakkan bilah atau potlood, kemoedian ditarik tegang-tegang oentoek memboeat lingkaran. Soedah itoe dilakoekan poela dengan tali itoe djoega di B. Dititik pertemoean kedoea lingkaran itoe (C), direntangkan tali tegang-tegang ke D. Soedoet jang terdjadi di D soedoet sikoe-sikoe. Keterangan lihat diatas.


3. DJALAN MEMINDAHKAN TAHOEN MASEHI KETAHOEN HIDJRAH.

Akan memindahkan tahoen Masehi ketahoen Hidjrah lebih dahoeloe kita tjari kelebihan hari tahoen Masehi dari permoelaan tahoen Hidjrah. Permoelaan tahnen Hidjrah 16 Juli 622.

Dari permoelaan tahoen Masthi sampai 16 Juli 622 ada 621 tahoen 6 boelan dan 15 hari.

621 tahoen = 621 X 365 hari = 226665 hari.

Dalam 621 tahoen ada tahoen pandjang

1/4 X 621 tahun = 155 tahoen = 155 X 1 hari = 155

Djoemlah 6 boelan Januari + Februari + Maart + April + Mei + Juni = 31 hari + 28 hari + 31 hari + 30 hari + 31 hari + 30 hari = 181

Ditambah sampai 15 Juli = 15

Banjak harinja sampai 16 Juli 622 = 227016 hari

Akan disamakan 1 Januari 1931, djadi soedah lepas 1930 tahoen.

1930 tahoen = 1930 X 365 hari = 704450 hari.

Dalam 1930 tahoen, tahoen pandjang 1/4 X 1930 tahoen = 482 tahoen = 482 X 1 hari = 482 hari + 1 Januari 1931 = 1 hari

Djoemlah harinja = 704933 hari Djoemlah ini dikoerangi dahoeloe 12 hari, sebab tahoen Masthi dilampaukan 12 hari

Harinja jang bersamaan dengan hari Hidjrah 704921 hari Kedahoeloean tahoen Mashi 227016 hari

Dari permoelaan tahoen Hidjrah sampai. 1 Jan. '31 = 477905 hari

Dalam tahoen Hidjrah setahoen dihitoeng 354 hari dan tiap-tiap 30 tahoen ada sebelas tahoen pandjang. Djoemlah harinja 30 tahoen itoe 30 X 354 hari + 11 hari = 10631 hari.

477905 hari tadi 44 ><, 10631 hari. berlebih 10141 hari.