Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
Djenderal berkata: „Djikalau demikian sia-sialah oesaha kita ini akan menolong perempoean itoe."
 
Pawang gadjah menjamboeng, oedjarnja: „Ja toean djenderal' bagaimana lagi, segglasegala ichtiarpoen telah kita lakoekan."
 
Kata Phileas Fogg: „Baiklah kita nantikan lagi, sajapoen masih ada témpoh asal boléh sampai ésok hari poekoel doea belas di Allahabad."