Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
Passepartout dan Parsipoen berhentilah membongkar batoe itoe. Tahoekah orang perboeatan Fogg dengan teman-temannja itoe? Apakah maksoed orang berteriak zikir itoe? Meréka keempat itoepoen pergilah dengan perlahan-lahan dari tempat itoe, karena takoet kalau-kalan ketahoean, keempatnja menjemboenjikan diri poela dalam hoetan, sambil menoenggoe hingga orang-orang itoe berhenti zikir, soepaja Fogg dengan teman-temannja boléh meneroeskan pekerdjaan itoe lagi. Tetapi apa tjelaka sebahagian dari pendjaga-pendjaga itoe berdjalan keliling roemah berhala itoe dan berdiri mendjaga dibelakang roemah berhala itoe. Akan kembali poela meneroeskan pekerdjaan itoe Fogg dan teman-temannja ta' boléh lagi.
 
Sajang betoel segala ichtiar dan oesaha keempat meréka akan menolong djiwa perempoean itoe sia-sia belaka. Fogg dan teman, temannja ta' dapat lagi mendekati perempoean jang hendak ditolong itoe. Djenderal Francis amat marah dalam hatinja demikian djoega Passepartout. Maka dengan soesahlah pawang gadjah menjabarkan hati kedoea orang itoe dari pada amarahnja, Fogglah jang tetap sabar dan tiada sedikitpoen memperlihatkan perasaan hatinja. I
 
Djenderal berkata: „Djikalau demikian sia-sialah oesaha kita ini akan menolong perempoean itoe."