Halaman:PDIKM 700-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1931.pdf/3: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
(→‎Halaman yang belum diuji-baca: ←Membuat halaman berisi 'Soemangat Indonesia-Moccia ini mentjahaja1 segala jang herlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja...')
 
Kepala (noinclude):Kepala (noinclude):
Baris 1: Baris 1:
{{rh|107|A.G.G.}}
+
{{rh||A.G.G.|107}}
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
Soemangat Indonesia-Moccia ini mentjahaja1 segala jang herlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati
+
{{inden}}Soemangat Indonesia-Moeda ini mentjahajaï segala jang berlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati = pada segala rapat, baik terboeka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoeangan sépak-raga, tennis, athletik, Darma Wisata, r'unie; baik didalam roemah tangga ataupoen sepandjang djalan. Demikian poela pada segala pertoendjoekan: keradjinan tangan, tableaux. „Kalau Dewi Tara soedah berkata.........“. Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonésia-Moeda, memoeliakan seri Iboe-Indonésia
 
{{inden}}Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
= pada segala rapat, baik terbocka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau
 
diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoea-gan sepak-raga,
 
tennis, athletik, Darnia Wisata, r'unic ; baik didalam roemah iangga ataupoen se.pancljang djalan. Demikian poela. pada segala pertoendjoekan : keradjinan tangan, tableaux„.Kalau Dewi Tara soedah berkata
 
Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonsia-Moeda, mentoeliakan seri. Iboe-Indonsia
 
Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
 
 
hthatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resepsi
 
hthatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resepsi
 
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi seiamat kepada Indonesia-Moeda ; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
 
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi seiamat kepada Indonesia-Moeda ; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
230

suntingan