Halaman:PDIKM 700-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1931.pdf/3: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
{{inden}}Soemangat Indonesia-Moeda ini mentjahajaï segala jang berlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati = pada segala rapat, baik terboeka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoeangan sépak-raga, tennis, athletik, Darma Wisata, r'unie; baik didalam roemah tangga ataupoen sepandjang djalan. Demikian poela pada segala pertoendjoekan: keradjinan tangan, tableaux. „Kalau Dewi Tara soedah berkata.........“. Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonésia-Moeda, memoeliakan seri Iboe-Indonésia
+
{{hii|2|-2}}Soemangat Indonesia-Moeda ini mentjahajaï segala jang berlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati = pada segala rapat, baik terboeka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoeangan sépak-raga, tennis, athletik, Darma Wisata, r'unie; baik didalam roemah tangga ataupoen sepandjang djalan. Demikian poela pada segala pertoendjoekan: keradjinan tangan, tableaux. „Kalau Dewi Tara soedah berkata.........“. Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonésia-Moeda, memoeliakan seri Iboe-Indonésia
  +
{{inden}}Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
+
Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
 
hthatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resepsi
 
hthatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resepsi
 
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi seiamat kepada Indonesia-Moeda ; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
 
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi seiamat kepada Indonesia-Moeda ; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
230

suntingan