Halaman:PDIKM 700-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1931.pdf/3: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
{{hii|2|-2}}Soemangat Indonesia-Moeda ini mentjahajaï segala jang berlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati = pada segala rapat, baik terboeka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoeangan sépak-raga, tennis, athletik, Darma Wisata, r'unie; baik didalam roemah tangga ataupoen sepandjang djalan. Demikian poela pada segala pertoendjoekan: keradjinan tangan, tableaux. „Kalau Dewi Tara soedah berkata.........“. Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonésia-Moeda, memoeliakan seri Iboe-Indonésia
+
{{hii|2|-2}}Soemangat Indonesia-Moeda ini mentjahajaï segala jang berlakoe pada beberapa hari di Solo itoe. Gelombang soemangat baroe ini dapat dipersaksikan dengan segala pantja-indera dan dapat dirasakan dengan hati = pada segala rapat, baik terboeka ataupoen tertoetoep, baik didalam atau diloear lingkoengan gedong kerapatan = dipadang perdjoeangan sépak-raga, tennis, athletik, Darma Wisata, r'unie; baik didalam roemah tangga ataupoen sepandjang djalan. Demikian poela pada segala pertoendjoekan: keradjinan tangan, tableaux, „Kalau Dewi Tara soedah berkata.........“. Semoeanja seolah-olah mengadakan perlombaan soemangat oentoek mempertinggi soemarak Indonésia-Moeda, memoeliakan seri Iboe-Indonésia
   
 
Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
 
Tiada sanggoep rasanja kalau kita meloekiskan disini bagaimana
hthatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resepsi
+
hèbatnja perasaan didalam dada, ketika melihat pada malam resépsi
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi seiamat kepada Indonesia-Moeda ; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
+
kian banjaknja pengandjoer-pengandjoer bangsa kita memberi selamat kepada Indonésia-Moeda; waktoe Mr. R. T. Wongsonagoro dan sdr. Moeh.
 
Jamin berpidato rasakan roentoeh gedong Hatiprojo; Entah dimana rasanja badan bila mempersaksikan gelombang soemangat pada rapat tertoetoep jang ketiga, melihat segala oetoesan tjabang menoendoekkan kepalanja menjemboenjikan air mata jang djatoeh berlinang-linang, soeatoe tanda dari ketjintaan mereka kepada Indonésia-Moeda.
Jamin herpidato rasakan roentoeh gedong Ilatiprojo; Entah dirnana rasania
 
  +
badan bila mempersaksikan gelombang soemangat pada rapat tertoetoep.
 
 
Lebih-lebih lagi, tatkala melakoekan oepatjara pelantikan oentoek
jang ketiga, melihat segala oetoesan tjabang menoendoekkan kepalanja menjemboenjikan air mata jang djatoelt berlinang-linang, soeatoe tanda dari
 
ketjintaan. mereka kepada Indonsia-Moeda.
 
lagi, tatkala melakoekan oepatjara pelantikan oentoek
 
 
menmeliakan lahirnja Indonsia- Moeda, kedengaranlah dengoengan gamelan
 
menmeliakan lahirnja Indonsia- Moeda, kedengaranlah dengoengan gamelan
 
seakan-akan, bergirang menjamboet kedatangan poetera ini.
 
seakan-akan, bergirang menjamboet kedatangan poetera ini.
230

suntingan