Halaman:PDIKM 700-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1931.pdf/3: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 7: Baris 7:
   
 
Lebih-lebih lagi, tatkala melakoekan oepatjara pelantikan oentoek
 
Lebih-lebih lagi, tatkala melakoekan oepatjara pelantikan oentoek
menmeliakan lahirnja Indonsia- Moeda, kedengaranlah dengoengan gamelan
+
memoeliakan lahirnja Indonésia- Moeda, kedengaranlah dengoengan gamelan seakan-akan bergirang menjamboet kedatangan poetera ini.
  +
seakan-akan, bergirang menjamboet kedatangan poetera ini.
 
Datang poera tetoea kita P.P.P.K.I. dan P.N.I. meinpersembahkan
+
Datang poela tetoea kita P.P.P.K.I. dan P.N.I. mempersembahkan
piagam dan paloe, seolah-olah memberi mahkota kepada djasanja pemoeda
+
piagam dan paloe, seolah-olah memberi mahkota kepada djasanja pemoeda sekarang oentoek bangsa Indonsia.
  +
sekarang oentoek bangsa Indonsia.
 
 
Bagi kita soeatoe tanda pengakoean dan persetoedjoean hati dari
 
 
segenap bangsa dan tanah air kepada pergerakan pemoeda jang sedjati!
Bagi kita soeatoe tanda pengakoean
 
 
Adakah hadiah jang lebih tinggi dan lebih moelia lagi?
dan persetoedjoean • hati dari
 
  +
segenap bangsa dan tanah air kepada pergerakan pemoeda jang sedjati !
 
 
Dipersaksikanlah oléh ra'jat Indonésia pada malam itoe djoega:
Adakah hadiah jang lebih tinggi dan lebih moelia lagi ?
 
  +
'''Soempah Indonéia-Moeda''', jaitoe bersoempah pertjaja akan '''dasar jang tiga serta toedjoean jang satoe''', sebagai soempah jang ketiga dalam sedjarah Indonésia sesoedahnja soempah Seriwidjaja dan soempah Gadjah-Mada. Ketiga-kalinja tentoe sadja membawa 'alamat Indonésia-Raja akan sampai!
Dipersaksikanlah oleh ra`jat Indonsia pada malam itoe djoega :
 
  +
Soempah Indon6ia-Moeda, jaitoe bersoempah pertjaja akan dasar jang tiga
 
 
Pada saät soempah ini dilakoekan dapatlah kita merasa-rasakan belapa Mbat dan moelianja oepatjara didalam tahoen 1789 dinegeri Perantjis
serta toedjoean jang satoe, sebagai soempah jang ketiga dalam sedjarah
 
Indonsia sesoedahnja soempah Seriwidjaja dan soempah Gadjah-Mada.
 
Ketiga-kalinja tentoe sadja membawa `alamat Indonsia-Rja akan sampai I
 
Pada sat soempah ini dilakoekan dapatlah kita merasa-rasakan belapa Mbat dan moelianja oepatjara didalam tahoen 1789 dinegeri Perantjis
 
 
pada awalnja Wvoloesi, jaitoe: Soempah, ikrar di Kaatsbaan antara pengandjoer Mirabeau dengan bangsa Perantjis. Pertjajalah kita sekarang
 
pada awalnja Wvoloesi, jaitoe: Soempah, ikrar di Kaatsbaan antara pengandjoer Mirabeau dengan bangsa Perantjis. Pertjajalah kita sekarang
 
akan besarnja pengaroeh soempah demikian, sehingga pada sat itoe segala
 
akan besarnja pengaroeh soempah demikian, sehingga pada sat itoe segala
230

suntingan