Halaman:PDIKM 700-07 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juli 1931.pdf/2: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 1: Baris 1:
 
<center>PEMBITJARAAN KITA DENGAN TOEAN OESMAN IDRIS.</center>
 
<center>PEMBITJARAAN KITA DENGAN TOEAN OESMAN IDRIS.</center>
 
{{hii|2|-2}}Tentangan:
 
{{hii|2|-2}}Tentangan:
  +
 
ONDERWIJS. Menoeroet pendapat toean Oesman Idris onderwijs,
 
ONDERWIJS. Menoeroet pendapat toean Oesman Idris onderwijs,
 
dinegeri kita ini amat djaoeh bédanja dengan onderwijs ditanah Eropah jang dimaksoed ialah systeemnja. Banjak keadaan-keadaan jang tidak tjotjok dengan kemaoean ra‘jat. Kebanjakan tjita-tjita anak-anak kita jang bersekolah, kelak akan djadi commies, demang, bekerdja pada kantor ini atau
 
dinegeri kita ini amat djaoeh bédanja dengan onderwijs ditanah Eropah jang dimaksoed ialah systeemnja. Banjak keadaan-keadaan jang tidak tjotjok dengan kemaoean ra‘jat. Kebanjakan tjita-tjita anak-anak kita jang bersekolah, kelak akan djadi commies, demang, bekerdja pada kantor ini atau
230

suntingan