Halaman:PDIKM 691-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1927.pdf/3: Perbedaan revisi

(baru)
 
 
Status halamanStatus halaman
-
Halaman yang belum diuji-baca
+
Halaman yang telah diuji-baca
Badan halaman (untuk ditransklusikan):Badan halaman (untuk ditransklusikan):
Baris 39: Baris 39:
 
Pertama-tama Kweekschool Moeara Enim, Oengaran dan Probolinggo mendapat geleran akan ditoetoep, dan jang tiga lagi Kw. Fort de Kock, Magelang dan ........ akan mendapat geleran lebih dibelakang, tetapi mesti ditoetoep djoega achirnja.
 
Pertama-tama Kweekschool Moeara Enim, Oengaran dan Probolinggo mendapat geleran akan ditoetoep, dan jang tiga lagi Kw. Fort de Kock, Magelang dan ........ akan mendapat geleran lebih dibelakang, tetapi mesti ditoetoep djoega achirnja.
   
Orang-orang Minangkabau jang telah menerima kebaikan dan faedah selama Kweekschool ada terdiri di Fort de Kock, merasa seperti kehilangan soeatoe pelita oentoek penerangi tanahnja, sebab itoe disana sini timboellah vergadering dari anak negeri; penghoeloe-penghoeloe dan Inl. Ambtenaar akan meminta kepada Pemerintah Agoeng soepaja Kw. akan
+
Orang-orang Minangkabau jang telah menerima kebaikan dan faedah selama Kweekschool ada terdiri di Fort de Kock, merasa seperti kehilangan soeatoe pelita oentoek penerangi tanahnja, sebab itoe disana sini timboellah vergadering dari anak negeri; penghoeloe-penghoeloe dan Inl. Ambtenaar akan meminta kepada ''Pemerintah Agoeng'' soepaja Kw. akan
2.490

suntingan