Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
{{Info|logotype=construction||width=50%|pesan=Halaman ini sedang dikerjakan (''Under construction'')}}
 
Djadi djikalau laoet ta' besar gelombangnja dan apabila toedjoe angin tiada membélok kebarat dan kapal tiada mendapat ketjela­kaan soeatoepoen dan mesin-mesin kapal itoe ta' ada jang roesak, maka dalaaidalam sembilan hari, jaïtoe dari tanggal 12 sampai 21 Decem­ber, kapal ,,Henrietta" akan dapatlah melajari laoetan antara New-York dan Liverpool jang djaoehnja tiga ribde mijl itoe. Akan tetapi sebab Fogg terda'wa dalam perkara pentjoerian dibank Inggeris dan ditambahi poela dengan perkara kapal „Henrietta" itoe, maka djika ia sampai barangkali adalah soeatoe hal jang akan menimpa dirinja.
 
Maka moela-moela pelajaran mendapat, selamat, ta' koerang soeatoe apa. Gelombang tiada besar, anginpoen senantiasa bertioep darl,barat laoct; maka berlajarlah kapal Jlenriotta" itoe dengan angin 'baik.