Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
 
Kapitan Speedy telah mengatakan, bahwa perdjalanan kapalnja itoe antara sebelas dan doea belas knoop dalam sedjam; maka sekarang benarlah seperti kata kapitan itoe, tentang tjepatnja kapal, „Henrietta" itoe.
 
==220==
 
[[Image:100%.png]]
 
Djadi djikalau laoet ta' besar gelombangnja dan apabila toedjoe angin tiada membélok kebarat dan kapal tiada mendapat ketjela­kaan soeatoepoen dan mesin-mesin kapal itoe ta' ada jang roesak, maka dalam sembilan hari, jaïtoe dari tanggal 12 sampai 21 Decem­ber, kapal „Henrietta" akan dapatlah melajari laoetan antara New-York dan Liverpool jang djaoehnja tiga riboe mijl itoe. Akan tetapi sebab Fogg terda'wa dalam perkara pentjoerian dibank Inggeris dan ditambahi poela dengan perkara kapal „Henrietta" itoe, maka djika ia sampai barangkali adalah soeatoe hal jang akan menimpa dirinja.
 
Maka moela-moela pelajaran mendapat, selamat, ta' koerang soeatoe apa. Gelombang tiada besar, anginpoen senantiasa bertioep dari barat laoet; maka berlajarlah kapal „Henrietta" itoe dengan angin 'baik.
 
Passepartout amat giranglah dalam hatinja. Betapa hoekoeman atas perboeatan toeannja itoe tiada ia maoe tahoe, hanja ia mengingat akan kegagahan dan ketjerdikan Fogg sahadja. Akan anak kapal itoe baharoe sekaranglah melihat penoempang, jang sangat menjoekakan hati meréka itoe. Selaloe ketjakapan dan tjekatan dan kekoeatan Passepartout itoe mendjadikan matros-­matros itoe amat ta'adjoeb dan héran. Kepada anak kapal itoe ia memberikan nama jang indah-indah serta makanan jang lazat-­lazat. Sepandjang pendapatannja, meréka itoe bekerdja dengan soonggoeh-soenggoeh seakan-akan pahlawan; stoker-stoker menjala­kan api dengan radjin dan tiada berhenti-hentinja; oléh karena kesoekaan hati Passepartout itoe, maka sekalian orang jang dalam kapal itoepoen toeroet poelalah bergirang hati. Maka loepalah boedjang itoe akan segala hal jang telah laloe dan bahaja jang baharoe didapatnja. Ia hanja mengingat akan maksoed jang hampir soedah makboel; kadang-kadang mendidihlah darahnja sebab ta' sabar, seolah-olah ia dipanaskan oléh api kapal „Henrietta" itoe; senantiasa ia bergerak, berdjalan kian kemari, dan melom­pat-lompat seperti anak-anak. Atjap kali ia berdjalan mengelilingi Fix dan melihat dia seolah-olah hendak mentertawakan, tetapi sepatahpoen tiada ia mengeloearkan perkataan. Beberapa lamanja dengan hal jang demikian itoe, maka kedoea teman itoe tiada per­tjaja-mempertjajai lagi dan hampir lenjaplah persahabatan meréka itoe. Fix tiada djoega mengerti akan maksoed perboeatan Fogg itoe, ta' mengerti benar ia dan ta' habis hérannja memikirkan apa sebabnja maka Fogg merampas kapal „Henrietta", diperlém­par-lémparkannja oeang soepaja anak kapal setia kepadanja: demikianlah Fogg memerintah dalam kapal itoe sebagai seorang kapitan jang pandai. Bagaimana djoega dipikirkán oléh Fix­ tiada djoega diketahoeinja akan maksoed Fogg jang amat `adjaib itoe. Fix hanja mengerti, bahasa Fogg itoe boekan seorang pentjoeri biasa sadja, melainkan ialah seorang pendjahat jang