Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
k
{{Info|logotype=construction||width=50%|pesan=Halaman ini sedang dikerjakan (''Under construction'')}}
 
berladatber'adat sopan somdensantoen; sebab ia loodah modal melakookan kedjahatan dengan mentjoeri wang lima poeloeh lima riboe pond itoe, maka pantaslah djoega sekarang in merampas seboeahkapalseboeah kapal.
 
Maka timboellah sangka dalcmdalam hati Fix, bahwa leioma kapal „Henrietta" dibawah perintah Fogg tiadalah kapal itoe akan berlajar lee Liverpool.. pastilah berlajar ketempat lain, sehingga pentjoeri Fogg jang sekarang mendjadi penjamoen itoe bol6hboléh menjemboenjikan duinjadirinja. Pikirannja jang sematjam itneitoe menje­babkan hatinja mendjadi amat sedih, karena ia telah tjampncrtjampoer dalcmdalam perkara jang berbahaja itoe.
 
SernentaraSementara itoe kapitan Speedy berterlak-teriak dalcm biliknja, dan Passepartout jang diperintahkan toeanjija akan mendjaga, senantiasa bersiap, berdiri dan berhati-hati seliabis-habis tenaganja. Akan tetapi Fogg roepa-roepanja Toepa benar, balcasa dalara kapai itoe adalah seorang kapitannja sendiri.
 
Tanggal 18 kapal itoe melaloei oedjoeng New-Foundland. Disitoelah tempat jang amat dikoeatirkan ol6h kapal-kapal jan-,