Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

tidak ada ringkasan suntingan
 
Passepartout amat giranglah dalam hatinja. Betapa hoekoeman atas perboeatan toeannja itoe tiada ia maoe tahoe, hanja ia mengingat akan kegagahan dan ketjerdikan Fogg sahadja. Akan anak kapal itoe baharoe sekaranglah melihat penoempang, jang sangat menjoekakan hati meréka itoe. Selaloe ketjakapan dan tjekatan dan kekoeatan Passepartout itoe mendjadikan matros-­matros itoe amat ta'adjoeb dan héran. Kepada anak kapal itoe ia memberikan nama jang indah-indah serta makanan jang lazat-­lazat. Sepandjang pendapatannja, meréka itoe bekerdja dengan soonggoeh-soenggoeh seakan-akan pahlawan; stoker-stoker menjala­kan api dengan radjin dan tiada berhenti-hentinja; oléh karena kesoekaan hati Passepartout itoe, maka sekalian orang jang dalam kapal itoepoen toeroet poelalah bergirang hati. Maka loepalah boedjang itoe akan segala hal jang telah laloe dan bahaja jang baharoe didapatnja. Ia hanja mengingat akan maksoed jang hampir soedah makboel; kadang-kadang mendidihlah darahnja sebab ta' sabar, seolah-olah ia dipanaskan oléh api kapal „Henrietta" itoe; senantiasa ia bergerak, berdjalan kian kemari, dan melom­pat-lompat seperti anak-anak. Atjap kali ia berdjalan mengelilingi Fix dan melihat dia seolah-olah hendak mentertawakan, tetapi sepatahpoen tiada ia mengeloearkan perkataan. Beberapa lamanja dengan hal jang demikian itoe, maka kedoea teman itoe tiada per­tjaja-mempertjajai lagi dan hampir lenjaplah persahabatan meréka itoe. Fix tiada djoega mengerti akan maksoed perboeatan Fogg itoe, ta' mengerti benar ia dan ta' habis hérannja memikirkan apa sebabnja maka Fogg merampas kapal „Henrietta", diperlém­par-lémparkannja oeang soepaja anak kapal setia kepadanja: demikianlah Fogg memerintah dalam kapal itoe sebagai seorang kapitan jang pandai. Bagaimana djoega dipikirkán oléh Fix­ tiada djoega diketahoeinja akan maksoed Fogg jang amat `adjaib itoe. Fix hanja mengerti, bahasa Fogg itoe boekan seorang pentjoeri biasa sadja, melainkan ialah seorang pendjahat jang
 
==221==
{{Info|logotype=construction||width=50%|pesan=Halaman ini sedang dikerjakan (''Under construction'')}}
 
ber'adat sopan santoen; sebab ia soedah moelaï melakoekan kedjahatan dengan mentjoeri wang lima poeloeh lima riboe pond itoe, maka pantaslah djoega sekarang in merampas seboeah kapal.
Sementara itoe kapitan Speedy berteriak-teriak dalam biliknja, dan Passepartout jang diperintahkan toeannja akan mendjaga, senantiasa bersiap, berdiri dan berhati-hati sehabis-habis tenaganja. Akan tetapi Fogg roepa-roepanja loepa benar, bahasa dalam kapal itoe adalah seorang kapitannja sendiri.
 
Tanggal 18 kapal itoe melaloei oedjoeng New-Foundland. Disitoelah tempat jang amat dikoeatirkan oléh kapal-kapal jang berlajar. Pada moesim sedjoek, kerap kali ditempat itoe amat gelapnja karena awan, dan amat berbahaja waktoe angin topan. ,gel
 
Sedjak pettingpetang hari kemarin barometer toeroen, ja`ni menandakan bahwa hawa hari akan beroebah. Kebetoelan pariapada malaninjamalamnja hawapoen mendjadi dinginlah, makin lama makin sedjoek, aehirnjaachirnja arakarah angin beroebahlah ja`ni dari tenggara datangnja.
 
Angin itoelah jang mengganggoe perdjalanan kapal. Soepaja kapal djangan beroebah toedjoeannja, Fogg memberi perintah menoeroenkan la * jarlajar dan menorabobmenaroeh besar apinja. Akan tetapi kapal koerang kentjang djoega djalannja, karena terganggoeol6hterganggoe oléh gelombang jang besar-besar. Angin makin lama makin bertambah kentjang, sehingga analeanak ka.palkapal koeatir kalailkalau-kalakalau ti kopalkapal „Henriette" itoe ta"' bolebboléh meneroeskan pelaJarariRiapelajarannja. Apabila kapal itoe terpaksa mentjahari pelaboehan soepaja terbindarterhindar dari bahaja angin, tiadalah mer6kameréka, itoe tahoe kemana kendakhendak larflari. 01611Oléh karena itoe air moeka Passepartoutpoen beroebahlah mendjadi pootjatpoetjat, doea hari doea malam lamanja ia amat bersedih hati. Akan tetapi Fogg ialah seorang kapitan kapal jang gagah berani, sedikitpoen tiada ia merasa takoet. Tiada berkentiberhenti ia inemberimemberi perintah kepada anak boeahnja, teroes memasang api besar-besar. Kapat',,Kapal „Henrietta" dipoekoel gelombang sekoeat-koeatnja, sehingga air loostlaoet barjakbanjak masoek kedafamAjakedalamnja. DoriDari besarnja golomban--gelombang, maka torkadangterkadang-kalongkadang kapalpoen torangkatlahterangkatlah, sehingga tampak­lah seksmopsekeroep berpoetar diatas moeka air. Akan tetapi kapal itoepoen teroeslah rijdecdjoea berlajar.
 
Oetoenglah<ref>sic</ref> angin itoe tiada beroebah mendjadi topan jang amat menakoetkan anak kapal. KarmaKarena itoe boekanlah angin riboet jang kentjangnja hingga Sembilansembilan poeloeh mijl dalcmdalam Bedjamsedjam. Sebentar datang, sebentar lagi lonjaplenjap, angin besar itoe, tetapi
 
==222==