Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
 
Ketika Passepartout berdjoempa dengan Fix, tiadalah ia dapat menahan hatinja, laloe ditjeriterakannja segala hal ihwal itoe kepada Fix.
 
==223==
[[Image:100%.png]]
 
Maka kata Fix dengan menggigitkan giginja: „Djadi engkau pertjaja kapal ini hendak pergi ke Liverpool?"