Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
Itoelah perkataan kapitan Speedy jang kedengaran pertama sekali dalam ia memaki-maki jang seperti bandjir datangnja itoe.
 
Djikalau kapitan` Speedy seorang jang Wta' koeat badannja, nistjaja akan djatoeh pingsanlah ia karena marahnja jang sangat itoe.
==224==
{{Info|logotype=construction||width=50%|pesan=Halaman ini sedang dikerjakan (''Under construction'')}}
„Sampai dimanakah kami?" Demikianlah Speedy mengoelang pertanjaannja, sedang moekanja seolah-olah hendak meletoes roepanja.
 
Maka djawab Fogg dengan sabar: joedjoeh„Toedjoeh ratoes lima poeloéh mijl dari Liverpool, toean kapitan."
Djikalau kapitan`Speedy seorang jang W koeat badannja,
 
Kata Speedy dengan marahnja : .Engkau„Engkau perompak-1!"
akan djatoeh pingsanlaII ia karena marahnja jang sangat ......
„Sampai dimanakah kami?" Demikianlah Speedy
 
„Saja minta datang toean di8iiiidisini . . . . .. . ."
ï
 
Beloem sampai perkataan FoIggFogg, maka Speedy berteriak „13ina~„Binatang .laoet!" . .... tang laoet 1". . . . .. .
pert,inia,tniija, sedang moekanja seolah-olah hendak
 
Fogg' melandjoetkan perkataannja, katanja-: „Saja bertanja kepada toean: soekakah toean mendjoeal kapal ini kepadakoe?"
roepanja.
 
„Persétan, sekali-kali saja tiada maoe mendjoeal!"
Maka djawab Fogg dengan sabar: joedjoeh ratoes lima poeloéh mijl dari Liverpool, toean kapitan."
 
jahoekah„Tahoekah toean bahasa saja akan membakar kapal ifi4:ini kalau.~~'~~ toean tidak maoe?',"
. ...... ...
Kata Speedy dengan marahnja : .Engkau perompak-1
 
Rendak„Hendak kaubakar kapalkoe ini !"
„Saja minta datang toean di8iiii . . . . .. . .
 
;,Benar„Benar tetapi hanja bagian jang diatas, karena ka.ini.perlokami perloe memakai kajoe bakar, sebab batoe bara telah habis."
Beloem sampai perkataan FoIgg, maka Speedy berteriak „13ina~ . . .... tang laoet 1". . . . .. .
 
Mendengar perkataan Fogg jang' demikian itoe, berteriaklaii.,.....berteriaklah Speedy seraja mengeloeh, katanja: „Kapalkoe jang 50. 000 dollar harganja hendak kaubakar?"
Fogg' melandjoetkan perkataannja, katanja- „Saja
 
Kata Fogg: „Kauterimalah ini 60.000." Sambil berkatajtoe.......berkata itoe :Fogg memperlihatkan seikat wang kertas kepada Speedy.
5 kepada toean: soekakah toean mendjoeal kapal ini kepadakoeVy':',- „Persétan, sekali-kali saja tiada mane mendjoeaU'
 
Maka karena wang jang ditoendjoekkannja sebanjak itoe, kedjoetlahterkedjoetlah Speedy. Sekedjap itoe djoega lenjaplah amarah kapïtau:.:~~:kapitan itoe. Soenggoehlah wang. 60.000 boléh mengoebahkan pikiraW[[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]]pikiran bangsa seorang Aniéfika,Amérika. Maka Speedy loepalah akan amaráhamarah tent~tentang kehinaan jang telah: didapatnja, karena terpendjara dan semoea kebentjiannja kepada penoempang-penoempang. Kapalnja telah dipakainja doea dáttpoeloeh semoeatahoen, kebentjiannjalamanja; kepadaoentoenglah penoempang-penoempangia boléh mendjoeal dengan laba sekian banjaknja. Bomnja tiada meletoes lagi. Fogg telah memboeangkan soemboe bom itoe.
jahoekah toean bahasa saja akan membakar kapal ifi4:kalau.~~'~~ toean tidak maoe?',
 
Kata Speedy poela: „Bagaimanakah bahagian-bahagian besinja dan mesin-mesinnja? Ta' toeroetkah didjoeal?"
Rendak kaubakar kapalkoe ini !"
 
Djawab .Fogg: „Toean ambillah itoe, bagi saja tiada: perloeJ~`::~ï~` Dengan segera kapitan Speedy menerima ij,-atanperloenja." wang
;,Benar tetapi hanja bagian jang diatas, karena ka.ini.perlo memakai kajoe bakar, sebab batoe bara telah habis."
 
Dengan segera kapitan Speedy menerima ikatan wang dari tangan Fogg, laloe dimasoekkannja kedalam sakoenja.
Mendengar perkataan Fogg jang' demikian itoe, berteriaklaii.,..... Speedy seraja mengeloeh, katanja: „Kapalkoe jang 50. 000 dollar harganja hendak kaubakar?"
 
FoggPassepartout oggjang melihat perboeatan toeannja itoe poetjatlah moekanja. Fixpoen merasa djoega dirinja akan djatoeh pingsan. Fogg memboeang-boé"gboeang wang poela, 12.500 pond dan :::padádaripada wang jang ditjoerinja dibank Inggeris, sedang mesin-mesimesin dan besi-besi bahagian kapal itoe jang berharga diberikaniljadiberikannja kop,kepada jang men oealmendjoeal. Tetapi kemoedian Fix ingat, bahasa wang bank hilang itoe semoeanja lima poeloeh liana riboe pond sterling, ~djadi masibmasih bqnjakbanjak djoega.slsanja sisanja ditangan Fogg.
Kata Fogg: „Kauterimalah ini 60.000." Sambil berkatajtoe....... :Fogg memperlihatkan seikat wang kertas kepada Speedy.
 
Maka karena wang jang ditoendjoekkannja sebanjak itoe, kedjoetlah Speedy. Sekedjap itoe djoega lenjaplah amarah kapïtau:.:~~: itoe. Soenggoehlah wang. 60.000 boléh mengoebahkan pikiraW[[Pengguna:Meursault2004|Meursault2004]] bangsa seorang Aniéfika, Maka Speedy loepalah akan amaráh tent~ kehinaan jang telah:didapatnja, karena dátt semoea kebentjiannja kepada penoempang-penoempang.
 
telah dipakainja doea poeloeh tahoen, lamanja; oentoenglah ja b01411-]::::. mendjoeal dengan laba..sekiaii.,banjWmja. BGmnja tiada
 
. ......... lag!;: Fogg telah memboeangkan soemVoe bom itoe.
 
. .. ...... ....
Kata Speedy poela: Bagaimanakah bahagian-baha,-ian:b
 
dan mesin-mesinnja? Ta' toeroetkah diOjoea19"
 
Djawab .Fogg: „Toean ambillah itoe, bagi saja tiada: perloeJ~`::~ï~` Dengan segera kapitan Speedy menerima ij,-atan wang
 
............. '
 
dar! tangan Fogg, laloe dimasoekkannja kedalam sakoeiija:: Passepartout jang melihat perboeatan..", a itoe
 
in
 
Mnj-
 
oekanja.. Fixpoen merasa djoega d-irinja alien :djatoeli
 
Fogg ogg memboeang-boé"g wang poela, 12.500 pond dan :::padá wang jang ditjoerinja dibank Inggeris, sedang mesin-mesi besi-besi bahagian kapal itoe jang berharga diberikanilja kop, jang men oeal. Tetapi kemoedian Fix ingat, bahasa wang bank hilang itoe semoeanja lima poeloeh liana riboe pond sterling, ~ masib bqnjak djoega.slsanja ditangan Fogg.
 
.
 
==225==