Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXIII: Perbedaan revisi

k
tidak ada ringkasan suntingan
k
k
 
Passepartout jang melihat perboeatan toeannja itoe poetjatlah moekanja. Fixpoen merasa djoega dirinja akan djatoeh pingsan. Fogg memboeang-boeang wang poela 12.500 pond daripada wang jang ditjoerinja dibank Inggeris, sedang mesin-mesin dan besi-besi bahagian kapal itoe jang berharga diberikannja kepada jang mendjoeal. Tetapi kemoedian Fix ingat, bahasa wang bank hilang itoe semoeanja lima poeloeh liana riboe pond sterling, djadi masih banjak djoega sisanja ditangan Fogg.
 
==225==
[[Image:100%.png]]
 
Setelah Andrew Speedy memasoekkan kantoeng wang jang diterimanja, berkatalah Fogg: