Ghâi' bintang alè' ghâgghâr bulân
Paghâi'na jhânor konèng
Èdheng-pandheng alè' sajân jhâu
Pajhâuna ghân lon-alon
Lèya' lites..kembhâng katès to' ca' to' cer....