Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/102

Halaman ini tervalidasi

95

temrasook betool, lantas rotinja die peres . Telor 6 die poeter njang baik; kalook soedah, die tjampoor sama rotie tadie; en die tambahie tepoong 1 sendok makan, goela 3 sendok makan, mentega 2 sendok makan, rozijn zonder bidjie, sukade, snippers, radjangan amandel, masing-masing 2 sendok makan en kaijoe manis 2 sendok thee. Kalook soedah die tjampoor betool, lantas die toeang dalem vormnja. Vorm itoe die gosokie sama mentega en beschuit aloos doeloe. Kapan soedah terisie en maoe die masak, vormnja die tarook die wadja isie aer medidie; lantas die masak 3 djam lamanja.

350. Sousnja podding rotie. (Saus voor de brood podding.) Anggoor merah 1 gelas besar, die tjampoor sama goela en areroot, masing-masing 2 sendok makan, aer la gelas besar en kaijoe mapis 2 potong; abis die masak, djangan brentie adook, sampe kentel.

351. Rolpodding. Tepoong ¾ pond, die tjampoor sama telor 2, mentega 4 sendok makan en aer panas sedikit, abis die rames njang baik. Sasoedahnja, die giling sampe tipis sekalie; lantas die taroeki sukade, snippers, amandel, rozijn zonder bidjie, masing-masing 2 sendok makan, en die tjampoor lebih doeloe, Kalook soedah, die goeloong en die toetoop; lantas die boengkoos sama kain sepotong en die masookken dalem kwalie isie aer medidie, tapie die gandjel sama bamboe; soepaija kainnja djangan geseng. Abis die masak 3 djam lamanja.

352. Sousnja rolpodding. (Saus voor de rolpodding) Aernja djerook nipis 3. Merahnja telor 4 die poeter njang baik, sama soesoe ½ botol en kaijoe manis sepotong; abis die masak. Kalook soedah mateng, baroe die taroekie aer djerooknja.

353. Prol nanas. (Ananas prol) Merahnja telor 8 die keplok, abis die tjampoerie mentega 2 sendok makan en goela 3 sendok makan.

Nanas 1 die potong-potong tipis, abis die masak sama aer en kaijoe manis sepotong. Kaloek soedah, aernja separo die tjampoor sama telor tadie.

Beslag ini die masak sebentar en die taroekie soesoe 3 mangkok thee; abis kerdja sierammie rotie potongan.

Rotie itoe soedab sedia die basie kasar. Kalook soedah,