Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/107

Halaman ini tervalidasi

— 100 —

poetihnja sendirie en merahnja sendirie ; abis die tjampoerie goela poetih en kering 2 pond, amandel die toembook 1 pond, beschuit die toembook 1¼ pond, kaijoe manis djoega die toembook 4 sendok thee, brendie 1 sendok makan en aer mawar 4 sendok makan. Kalook soedah, die tarook die vormnja. Vorm tadie die gosokie mentega en beschuit aloos doeloe.

Bakarnja, pake apie die bawah doeloe, en pelan-pelan djoega pake die atas.

371. Podding soklaat. (Chokolade podding.) Soklaat boebook ½ pond, die masak sama soesoe mateng 1 botol. Kalook soklaatnja beloon die boembonnie, die tambahie orsade 1 gelas besar ; (kapan soedah die boembonnie pake orsade ½ gelas besar) vanielje toemboekan sepotong en agar-agar mateng 4 mangkok thee, abis die masak sampe kentel. Kalook soedah kentel, die saring sama irig -irig aloos, abis die masookken dalem vormpja en die dinginken.

Vormnja die basabie sama aer dingin. Sousnja: soesoe 1 botol die tjampoor sama merahnja telor 20, orsade 1 gelas besar en vanielje sepotong. Merah telor tadie, die poeter doeloe njang koeat.

372. Vla soesoe die basie. (Melk vla in een schotel.) Merahnja telor 25 die poeter njang baik, abis die tjampoor sama soesoe i botol, en die tambahie goela sarasanja, aer mawar 2 sendok makan en vanielje sepotong.

Basie kasar, die gosokie beschuit aloos, abis vlanja die toeang sitoe en lantas die taroekie toemboekan kaijoe manis sedikit.

Wadja die taroekie aer panas sedikit, abis basie kasar tadie die masookken, en vlanja die masak pake apie die atas en die bawah.

373. Baisers. Poetihnja telor 4, die poeter sampe moentook, abis die tjampoor sama goela poetih aloos, beratnja 4 ringgit.. Kalook soedah, die bagie -bagie satoe sendok satoe sendok, lantas die tarook die kertas en die bakar dalem oven, Kapan soedah mateng, die angkat satoe-satoe abis die isie sama vla en koeweehnja, doewa die toempangie djadie satoe,

Merahnja telor 4 tadie, die poster sina 302302 sedikit