Halaman:Boekoe masak masakan roepa roepa.pdf/113

Halaman ini tervalidasi

106

tarook antero die basi kasar; basienja die gosokie mentega doeloe.

Soesoe 1 botol, die tjampoor sama goela, mentega en kaijoe manis aloos, sarasanja, abis die tarook. Kalook soedah, die toeang die tempatnja roti, kapan rotinja soedah basah sekalie en tida bisa isep sousnja lagie, lantas koeweeh inie die bakar, pake apie die bawah en die atas, sampe koening.

Kalook soedah mateng, die woor-woorie goela poetih sekalie njang soedah die bikin aloos.

397. Koeweeh kiek (Kiek.) Mentega ½ pond, die poeter sampe poetih, abis die tjampoor sama goela aloos en poetih ¾ pond, tepoong 1 pond en merahnja telor 10, poetihnja 5. Telornja die masooken satoe-satoe. Kalook beslag inie soedah djadie, lantas die tambahie brendie 2 sendok makan, aer mawar djoega sebegitoe, radjangan tangkoeweh 2 mangkok thee, djerook kiengkit 1 mangkok thee, manissan djerook manis 1, tapie die potong-potong doeloe, radjangan amandel 2 mangkok thee, lengkeng njang soedah die boeang bedjienja 1 mangkok thee, kembang pala, tjengkeh en pala, masing-masing 2 sendok thee.

Kalook soedah, lantas die rames njang baik, abis die kasie roepanja en die bakar.

398. Koeweeh beschuit suma amandel. ( Beschuitkoek met amandelen.) Telor 6 die keplok sampe kentel, abis die tjampoor sama beschuit 8, tapie die toembook aloos doeloe; abis die taroekie soesoe 1 mangkok thee, toemboekan amandel 1 mangkok thee, aer mawar, pala, kaijoe manis, goela, masing-masing sárasanja, en mentega melélé 1 mangkok thee. Sasoedahnja, die adook njang baik.

Kalook pannja soedah die gosokie mentega en beschuit aloos, lantas beslag inie die tarook, abis die taroekie beschuit aloos, en lantas die bakar pake apie die atas en die bawah.

399. Boter biesjes. Tepoong 1 pond, die tjampoor sama goela ¾ pond, metega ½ pond, en aer mawar 2 sendok thee; kalook soedah die rames njang baik. Abis die giling sampe tebel sadjarie, en die potong -potong miring lantas die bakar pake apie die bawah en die atas.